Title Count
Zhongguo jin dai ren wu ri ji cong shu 24
Zhongguo jin dai ren wu wen ji cong shu 35
Zhongguo jin dai she hui shi yan jiu ji kan 6
Zhongguo jin dai she hui shi yan jiu ji kan. Di 1 ji 1
Zhongguo jin dai she hui shi yan jiu ji kan di 1 ji 1
Zhongguo jin dai she hui shi yan jiu ji kan. Di 3 ji 1
Zhongguo jin dai she hui shi yan jiu ji kan Di 3 ji 1
Zhongguo jin dai she hui si chao yan jiu cong shu 5
Zhongguo jin dai she hui yan jiu cong shu 7
Zhongguo jin dai shi cong shu 28
Zhongguo jin dai shi cong shu (Shanghai, China) 24
Zhongguo jin dai shi gu shi 1
Zhongguo jin dai shi liao cong bian 1
Zhongguo jin dai shi lun tan 2
Zhongguo jin dai shi lun tan ; di 1 ji = 1
Zhongguo jin dai shi lun tan ; Di 5 ji = 1
Zhongguo jin dai shi lun tan. di er ji = 1
Zhongguo jin dai shi lun tan di er ji, no. 2. 1
Zhongguo jin dai shi lun tan. Di san ji 1
Zhongguo jin dai shi lun tan Di san ji 1
Zhongguo jin dai shi shi lun cong 4
Zhongguo jin dai shi wen xian hui bian 2
Zhongguo jin dai shi xue bo shi lun cong 5
Zhongguo jin dai shi xue hui cong shu 1
Zhongguo jin dai shi xue wen xian cong kan 6
Zhongguo jin dai shi yan jiu cong shu 5
Zhongguo jin dai shi yan jiu yi cong 8
Zhongguo jin dai shi yi cong 2
Zhongguo jin dai shi zhuan kan 1
Zhongguo jin dai shi zhuan ti yan jiu cong shu 4
Zhongguo jin dai shi zi liao cong bian 6
Zhongguo jin dai shi zi liao cong kan 13
Zhongguo jin dai shi zi liao cong kan (Shanghai, China) 9
Zhongguo jin dai shi zi liao cong kan (Xin zhi chu ban she) 1
Zhongguo jin dai shi zi liao cong kan xu bian 4
Zhongguo jin dai shi zi liao cong kan xu bian (Guilin, China) 1
Zhongguo jin dai shi zi liao cong shu 3
Zhongguo jin dai shi zi liao fen lei hui bian 8
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 20
Zhongguo jin dai shi zi liao zong bian 1
Zhongguo jin dai si xiang he wen hua shi liao ji kan 1
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku 5
Zhongguo jin dai si xiang shi yan jiu ji kan 6
Zhongguo jin dai si xiang shi yan jiu ji kan di 2 ji 1
Zhongguo jin dai si xiang shi yan jiu ji kan ; di 5 ji 1
Zhongguo jin dai si xiang shi yan jiu ji kan Di 9 ji 1
Zhongguo jin dai si xiang shi yan jiu ji kan. Di 9 ji 1
Zhongguo jin dai si xiang wen hua shi liao cong shu 1
Zhongguo jin dai wen hua ming ren zhuan ji cong shu 1
"Zhongguo jin dai wen hua zhuan xing yu wen xue xian dai hua" cong shu 2
Zhongguo jin dai wen hue cong shu (Shanghai, China) 1
Zhongguo jin dai wen xue cong shu 29
Zhongguo jin dai wen xue cong shu (Shanghai, China) 6
Zhongguo jin dai wen xue cong shu (Shanghai gu ji) 1
Zhongguo jin dai wen xue cong shu (Shanghai gu ji chu ban she) 13
Zhongguo jin dai wen xue yan jiu cong shu 1
Zhongguo jin dai wen xue yan jiu zi liao cong shu 5
Zhongguo jin dai xiao shuo da xi 14
Zhongguo jin dai xiao shuo xuan ji 1
Zhongguo jin dai xue ren wen ji chu bian 1