Call Number Title Count
Z6605.C193R736 2009 Manuscripts in the Library of Corpus Christi College, Cambridge / 1
Z6605.C36B63 1985 Sobre manuscrits i biblioteques / 1
Z6605.C5 2017 Ming jia shou gao ji ge ming wen xian shan ben zhang gu / 1
Z6605.C5C35 2017 Jian bo wen xue yan jiu = A study of bamboo and silk writings = Jianbo wenxue yanjiu / 1
Z6605.C5C440 1994 Shuihudi Qin jian wen zi bian / 1
Z6605.C5C4427 2003 Changsha Zoumalou San guo Wu jian. Zhu jian / 1
Z6605.C5 C443 1995 Sitanyin suo huo Tulufan wen shu yan jiu / 1
Z6605.C5C448 Jian bo yan jiu / 1
Z6605.C5C45 Jian bo yan jiu yi cong / 1
Z6605.C5C54 1966 Chinesische und mandjurische Handschriften und seltene Drucke : nebst einer Standortliste der sonstigen Mandjurica / 1
Z6605.C5C7 Die chinesischen Handschriften- und sonstigen Kleinfunde Sven Hedins in Lou-lan / 1
Z6605.C5F33 2014 La fabrique du lisible : la mise en texte des manuscrits de la Chine ancienne et médiévale / 1
Z6605.C5 H66 2009 Guodian : the newly discovered seeds of Chinese religious and political philosophy / 1
Z6605.C5H827 2004 Chang Jiang liu yu chu tu jian du yu yan jiu = Changjiangliuyu chutu jiandu yu yanjiu / 1
Z6605.C5J53 2007 Jian bo kao lun / 1
Z6605.C5K360 1989 Jian du yan jiu ru men / 1
Z6605.C5 K65 2003 Kokuhō "Shiki" kara Sōseki genkō made : Tōhoku Daigaku fuzoku Toshokan no meihin = Selected masterpieces from the collection of Tohoku University Library / 1
Z6605.C5 K867 1998 Guodian Chu mu zhu jian / 1
Z6605.C5L48 2003 Gu dai jian du / 1
Z6605.C5L5 2002 Shangbo Chu jian san pian jiao du ji / 1
Z6605.C5L525 2008 Jian bo gu shu yu xue shu yuan liu / 1
Z6605.C5L54 2001 Dunhuang Tulufan wen shu jie gu zhi li / 1
Z6605.C5L560 1984 Jian du gai shu / 1
Z6605.C5L6 1993 Liu sha zhui jian / 1
Z6605.C5M30 1980 Jian du xue yao yi / 1
Z6605.C5P450 1987 Beijing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu / 1
Z6605.C5 P452 1996 Beijing da xue tu shu guan zang gao ben cong shu. [Shi wen za zhu] / 1
Z6605.C5Q245 2016 Qing hua da xue cang Zhan guo zhu jian shu fa xuan bian / 1
Z6605.C5Q25 2016 Zhu jian shang de jing dian : Qing hua jian wen xian zhan / 1
Z6605.C5Q5833 2005 Shangbo Chu jian (yi) (er) zi ci jie gu / 1
Z6605.C5S446 2013 Changsha Zou ma lou San guo zhu jian yan jiu = A study on the bamboo slips of Three Kingdoms in Changsha Zoumalou / 1
Z6605.C5 T74 1997 Zeng hou Yi mu zhu jian wen zi bian / 1
Z6605.C5T815 2007 Tulufan wen shu zong mu. Ou Mei shou cang juan / 1
Z6605.C5T82 2005 Tulufan wen shu zong mu. Riben shou cang juan / 1
Z6605.C5T84 1986 Dunhuang gu ji xu lu xin bian / 1
Z6605.C5T86 1996 "Dunhuang bao zang" yi shu suo yin / 1
Z6605.C5 V6712 1999 Eluosi ke xue yuan dong fang yan jiu suo Shengbidebao fen suo cang Dunhuang Han wen xie juan xu lu / 1
Z6605.C5 W37 1993 Dunhuang lei shu / 1
Z6605.C5 W38 1995 Wangshan Chu jian / 1
Z6605.C5W39 2005 Jian bo wen xian "Wu xing" jian zheng/ 1
Z6605.C5Y563 1999 Yinwan Han mu jian du zong lun / 1
Z6605.C5Y564 2007 Yingguo guo jia tu shu guan cang Sitanyin suo huo wei kan Han wen jian du = Yingguoguojiatushuguancang sitanyinsuohuo weikanhanwenjiandu / 1
Z6605.C5Y79 2012 Bo wang ming sha : Zhong gu xie ben yan jiu yu xian dai Zhongguo xue shu shi zhi hui tong = Facing a new frontier : integrated studies on medieval manuscript culture and modern Chinese intellectual history / 1
Z6605.C5Z43 2004 Wangshan Chu jian jiao lu / 1
Z6605.C5Z43 2014 Baoshan Chu jian an li ju yu / 1
Z6605.C5Z439 2011 Yinwan Han mu jian du jiao li / 1
Z6605.C5Z4464 2013 Hunan chu tu jian du xuan bian = Hunan chutu jiandu xuanbian / 1
Z6605.C5Z473 2001 Zhangjiashan Han mu zhu jian [er si qi hao mu] / 1
Z6605.C5Z474 2006 Zhangjiashan Han mu zhu jian (er si qi hao mu) : (shi wen xiu ding ben) / 1
Z6605.C5Z476 2012 Zhongguo chu tu jian bo wen xian yin de zong lu. Guodian Chu jian juan / 1
Z6605.C5Z4763 2015 Zhongguo chu tu jian bo wen xian yin de zong lu. Baoshan Chu jian juan / 1
Z6605.C5Z55 2007 Zhongguo san cang Dunhuang wen xian fen lei mu lu / 1
Z6605.C5Z58 2013 Baoshan Chu jian zong shu / 1
Z6605.C7 I78 2008 Adyirat al-Ṣaʻīd wa-kunūz fī Jirār : makhṭūṭāt dayr al-Anbā Bākhūmyūs : al-maʻrifah bi-ism makhṭūṭāt Būdmār / 1
Z6605.C7P344 2004 Pages chrétiennes d'Egypte : les manuscrits des coptes : [exposition ... présentée par la Bibliothèque nationale de France site Richelieu dans la Crypte du 30 juin au 29 août 2004] / 1
Z6605.C7P54 1993 Catalogue of Coptic manuscripts in the Pierpont Morgan Library / 1
Z6605.C7 R59 2017 Makhṭūṭāt 'al-Baṣkhah al-muqaddasah' al-Qipṭīyah : dirāsah fannīyah taḥlīlīyah taṭbīqīyah ʻalá baʻḍ makhṭūṭāt al-ʻaṣr al-ʻUthmānī : min al-qarn al-sābiʻ ʻashar ilá al-qarn al-tāsiʻ ʻashar al-mīlādiyīn / 1
Z6605.C7S65 2008 Spätantike Bibliotheken : Leben und Lesen in den frühen Klöstern Ägyptens / 1
Z6605.C8M8 A check list of Coptic manuscripts in the Pierpont Morgan library. 1
Z6605.C8O4 A primary guide to Coptic literary material. 1