Call Number Title Count
HQ1762.V650 1996 Voices from the Japanese women's movement / 1
HQ1762 .W6 1997 Frauen zwischen Rollenerwartung und Selbstdeutung : Ehe, Mutterschaft und Liebe im Spiegel der japanischen Frauenzeitschrift Shin shin fujin von 1913 bis 1916 / 1
HQ1762.W620 1984 Women 351, onnatachi wa 21-seiki o / 1
HQ1762.W625 1999 Women and class in Japanese history / 1
HQ1762.W627 2020 Women and networks in nineteenth-century Japan / 1
HQ1762.W675 1995 Report on the national report for the fourth World Conference on Women. 1
HQ1762.W85 Women in changing Japan / 1
HQ1762.W87 Women's movements in postwar Japan. 1
HQ1762.Y295 2007 Yamada Waka chosakushū. 1
HQ1762.Y313 1992 Women of the Mito Domain : recollections of samurai family life / 1
HQ1762 .Y315 1943 Buke no josei / 1
HQ1762.Y31513 2001 Women of the Mito domain : recollections of samurai family life / 1
HQ1762 .Y316 1933 Josei gojikkō / 1
HQ1762 .Y3236 2011 Yamakawa Kikue shū. Hyōron hen / 1
HQ1762 .Y3236 2011 v.4 Musan kaikyū no fujin undō / 1
HQ1762.Y3237O43 2008 Yamakawa Kikue to sugoshite / 1
HQ1762.Y324 A38 1976 Yamanouchi Mina jiden : jūnisai no bōseki jokō kara no shōgai. 1
HQ1762.Y326 1996 Feminizumu wa doko e itta no ka : "shufu" kaitairon kara fūfu bessei made / 1
HQ1762.Y328 1991 "Josei no jidai" to iu shinwa : Ueno Chizuko wa onna o sukueru ka / 1
HQ1762.Y33 2000 Rediscovering women in Tokugawa Japan / 1
HQ1762.Y335 1972 Gendai Nihon no fujin mondai / 1
HQ1762 .Y34 1970 Ai to senketsu : Ajia josei kōryūshi / 1
HQ1762.Y344 1987 Hidane wa mizukara no munazoko ni / 1
HQ1762.Y358 2007 Yamataka Shigeri chosakushū. 1
HQ1762.Y365 2000 Feminizumu no shakai shisōshi / 1
HQ1762.Y3670 1993 Josei sabetsu no shakai shisōshi : zōho minshu shugi to sabetsu no dainamizumu / 1
HQ1762.Y433 2016 Kŭndae Ilbon ŭi chisikchang kwa chendŏ t'ujaeng = Place of knowledge and gender struggle in modern Japan / 1
HQ1762 .Y6435 2016 The problem of women in early modern Japan / Marcia Yonemoto. 1
HQ1762.Y6455 2014 "Joshi" no tanjō / 1
HQ1762.Y65 1916 Hito oyobi onna to shite / 1
HQ1762.Y8 1998 Ilbon yŏja rŭl mal handa / 1
HQ1762 .Z46 1996 Zenkyōtō kara ribu e / 1
HQ1762.5.A3 B57 1999 Modern girls, shining stars, the skies of Tokyo : 5 Japanese women / 1
HQ1762.5.A3H33 2004 Yosoou koto ikiru koto : joseitachi no Nihon kindai / 1
HQ1762.5.A3M67 2008 Danpatsu no modan gāru : 42-nin no Taishō kaijoden / 1
HQ1762.5.A3S566 1918 Nihon no josei / 1
HQ1762.5.F85U24 2003 Suzume hyaku made akujo ni sōrō : josei kaihō undō no senkusha Fukuda Eiko no shōgai / 1
HQ1762.5.H38A3 1995 Chiisaki inochi : Hayashi Teruko ikōshū / 1
HQ1762.5.H56 A3 2006 In the beginning, woman was the sun : the autobiography of a Japanese feminist / 1
HQ1762.5.H56S27 2019 Hiratsuka Raichō : shinjiru michi o ayumitsuzuketa fujin undōka / 1
HQ1762.5.H57O38 2011 Hiratsuka Raichō : mago ga kataru sugao / 1
HQ1762.5.H57 T66 2004 Hiratsuka Raichō and early Japanese feminism / 1
HQ1762.5.I35 S55 2014 Ichikawa Fusae to "Dai Tōa Sensō" : feminisuto wa Sensō o dō ikita ka / 1
HQ1762.5.I35S555 2018 Tatakau feminisuto Seijika, Ichikawa Fusae / 1
HQ1762.5.K358A3 2008 Kamichika Ichiko jiden : waga ai waga tatakai. Kaisetsu. Nenpu. 1
HQ1762.5.K365I86 1970 Kanno Suga : Heiminsha no fujin kakumei kazō / 1
HQ1762.5.K38 H66 2004 Katô Shidzue : a Japanese feminist / 1
HQ1762.5.K67A3 1995 Reiniku no tatakai : denki Kosugi Ine / 1
HQ1762.5.M327N37 1999 Jiritsu no kaitakusha Maruoka Hideko : watashi no joseishi gakushū nōto / 1
HQ1762.5.M37T47 1999 Sandai no otokotachi to Maruoka Hideko / 1
HQ1762.5.M675A3 1980 Usagi no jogingu : Rōdōshō Fujin Shōnen Kyokuchō no oboekaki / 1
HQ1762.5.T35I84 2012 Saigo no hito : Shijin Takamure Itsue / 1
HQ1762.5.Y67 2005 Yŏsŏng ŭi nun ŭro pon Han-Il kŭnhyŏndaesa / 1
HQ1763 .A43 1997 Feminizumu no izumu o koete : onnatachi no jidai keiken / 1
HQ1763.A45 1999 Josei no shakaiteki chii saikō / 1
HQ1763.A64 1986 Feminizumu to ekorojī / 1
HQ1763.C660 1985 A half step behind : Japanese women of the '80s / 1
HQ1763 .F85 1978 Fujin no ayumi hyakunen / 1
HQ1763.H49 1986 Marumado yori / 1
HQ1763.J350 1977 Report on survey of opinion leaders on women's problems in Japan / 1