Call Number Title Count
G7823.J48 1942 .U5 Kiangsu and Anhwei provinces / 1
G7823.J48 1947 .Z5 Jiangsu fen xian xiang tu / 1
G7823.J48 1949 .Z5 Jiangsu fen xian xiang tu / 1
G7823.J48 1981 .H8 Provinsen Jiangsu i Kina = The province of Jiangsu in China / 1
G7823.J48 1990 .C5 Jiangsu Sheng di tu / 1
G7823.J48 2001 .X5 Jiangsu Sheng di tu / 1
G7823.J48C5 1927 .L5 Geological map of Kiangsu : on polyconic projection / 1
G7823.J48C5 1930z .J5 Jiangsu nan bu di zhi tu / 1
G7823.J48C5 1930z .J51 Jiangsu bei bu di zhi tu / 1
G7823.J48E68 1999 .H8 Jiangsu Sheng : gao deng xue xiao fen bu tu / 1
G7823.J48G1 J536 2018 Jiangsu gai ge kai fang 40 nian zhuan ti di tu ji : di tu jian zheng fa zhan li cheng / 1
G7823.J48H1 1930z .M5 Mineral distribution in Kiangsu Province = Jiangsu kuang chan fen bu tu. 1
G7823.J48P2 1945 .U5 Kiangsu Province / 1
G7823.J48P3 1932 .S8 Jing Hu Hu Hang Yong tie lu di yu quan tu / 1
G7823.J48P8 1930 .J5 Jiangsu you wu qu yu tu = Carte du district postal du Kiangsu = Postal map of Kiangsu district. 1
G7823.J48 s200 .D8 Carte de la province du Kiang-sou au 200.000e en huit feuilles / 1
G7823.J48 s50 .C4 [Wu wan fen yi Jiangsu di tu]. 1
G7823.J48 s50 .U5 Kiangsu 1:50,000 / 1
G7823.J5 1864 .H8 1900z Jiangxi quan tu. 1
G7823.J5 1934 .W8 Jiangxi fen xian xin tu. 1
G7823.J5 1943 .U5 Kiangsi Province / 1
G7823.J5 1947 .Z5 Jiangxi fen xian xiang tu / 1
G7823.J5 1950 .Z5 Jiangxi fen xian xiang tu / 1
G7823.J5 1980 .K5 Jiangxi Sheng di tu / 1
G7823.J5 1981 .H8 Provinsen Jiangxi i Kina = The province of Jiangxi in China / 1
G7823.J5 1982 .T50 Jiangxi Sheng di tu / 1
G7823.J5 1990 .D5 Jiangxi Sheng di tu / 1
G7823.J5 1998 .J5 Jiangxi Sheng di tu / 1
G7823.J5 2000 .X5 Jiangxi Sheng di tu / 1
G7823.J6 1864 .H8 1900z Jilin tu. 1
G7823.J6 1918 .K36 Kantō jijō / 1
G7823.J6 1975 .D5 Jilin Sheng di tu / 1
G7823.J6 1982 .T5 Jilin Sheng di tu / 1
G7823.J6 1986 .D5 Jilin Sheng di tu / 1
G7823.J6 1988 .Z5 Jilin Sheng di tu / 1
G7823.J6 1998 .Z5 Jilin Sheng di tu / 1
G7823.J6 2000 .X5 Jilin Sheng di tu / 1
G7823.L4 1864 .H8 1900z Shengjing quan tu. 1
G7823.L4 1894 .L3 Carte de Mandchourie méridionale (Leao Tong ou province de Moukden) / 1
G7823.L4 1900 .F7 Théâtre des opérations en Mandchourie / 1
G7823.L4 1909 .B3 Die südliche Mandschurei zum Verfolg der Operationen im russisch-japanischen Kriege / 1
G7823.L4 1950 .Z5 Liao dong xi fen xian xiang tu / 1
G7823.L4 1980 .H8 Provinserne Liaoning og Jilin i Kina = The provinces of Liaoning and Jilin in China / 1
G7823.L4 1987 .C50 Liaoning Sheng di tu / 1
G7823.L4 2000 .X5 Liaoning Sheng di tu / 1
G7823.L4 2001 .Z5 Liaoning Sheng di tu / 1
G7823.L4H1 1924 .M5 Map showing mineral distribution in South Manchuria / 1
G7823.L4P8 1930 .L5 Liaoning you wu qu xing tu = Postal map of Liaoning District. 1
G7823.L4 s25 .J3 [Niman gosenbun no ichi chikeizu. Ryōnei-shō] / 1
G7823.L4 s50 .J3 Kōkan Nichiro senshi fuzu shūseizu / 1
G7823.L78 1933 .J3 Kasei Kita Shina gomanbun no ichi zu. Eihei = Yongping. 1
G7823.M2 1650 .P5 1875 Plan van Macau : volgens eene kaart in het Rijks-Archief aanwezig : vervaardigd omstreeks het midden der 17e. eeuw. 1
G7823.M2 1945 .M3 Macau : oldest foreign city in Far East, founded in 1557. 1
G7823.M2 1950z .R6 Roteiro da cidade de Macau = Macao guide. 1
G7823.M2 1955 .L5 Aomen shi qu you lan xiang tu / 1
G7823.M2 1986 .U5 Macau (Portugal). 1
G7823.M2 1986 .U51 Macau (Portugal). 1
G7823.M2 2000 .M3 Região Administrativa Especial de Macau = Aomen te bie xing zheng qu. 1
G7823.M2 2000 .M31 Península de Macau = Aomen ban dao. 1
G7823.M2 2008 .U5 Macau (Macao) Special Administrative Region. 1