Call Number Title Count
G7822.M2P1 1945 .U5 China, Manchuria, transportation / 1
G7822.M2P2 1950 .U5 Manchuria 1:2,000,000 : Manchuria road map / 1
G7822.M2P2 1963 .U50 Manchuria 1:2,000,000. Manchuria road map. 1
G7822.M2P3 1900 .B7 Die chinesische Mandschurei und ihre Eisenbahnen / 1
G7822.M2P3 1928 .K5 This map shows, as far as data are available, existing railway lines in Manchuria, as well as those under construction, those planned, and those more or less definitely contemplated ... 1
G7822.M2P3 1930 .K50 Railway map of Manchuria and Mongolia. 1
G7822.M2P3 1932 .L4 Carte des chemins de fer de la Mandchourie / 1
G7822.M2 s100 .J3 Manshū oyobi Shiberia jūmanbun no ichi zu / 1
G7822.M2 s100 .J31 Manshū jūmanbun no ichi zu. 1
G7822.M2S12 1883 .I7 Itinéraire dans la Mandchourie, 1883 / 1
G7822.M2S12 1904 .S5 Sketch map of a route from Peking to Tsitsihar followed by Claud Russell, M.A., & M.H. Hicks Beach. 1
G7822.M2S2 1950z .M3 Manchurian section of the Chinese Empire. 1
G7822.M2 s200 .J3 Manshū oyobi Shiberi heiyō nijūmanbun no ichi zu / 1
G7822.M2 s200 .J4 Nijūmanbun no ichi Manshūkyoku chizu / 1
G7822.M2 s250 .U5 Manchuria 1:250,000. 1
G7822.M2 s250 .U51 Manchuria 1:250,000. 1
G7822.M2 s50 .J3 Manshū gomanbun no ichi zu / 1
G7822.M2 s500 .J3 Manshū gojūmanbun no ichi zu. 1
G7822.M2S65 1932 .L27 Situation militaire en Mandchourie : situation avant le 18 septembre 1931 / 1
G7822.M2S65 1932 .L28 Situation militaire en Mandchourie : situation vers le 30 septembre 1931 (date de la première résolution du Conseil) / 1
G7822.M2S65 1932 .L29 Situation militaire en Mandchourie : situation vers le 10 décembre 1931 (date de la deuxième résolution du Conseil) / 1
G7822.M2S65 1932 .L3 Situation militaire en Mandchourie : situation vers le 1er mai 1932 (date du rapport préliminaire de la Commision) / 1
G7822.M2S65 1932 .L4 Situation militaire en Mandchourie : situation vers le 20 août 1932 / 1
G7822.M2S65 1932 .L41 Carte routière principale indiquant les itinéraires suivis par la Commission en Extrême-orient : Carte routière supplémentaire indiquant les itinéraires suivis par la Commission en Extrême-orient / 1
G7822.M6 1985 .C4 Map of glaciers of Mount Gongga / 1
G7822.M89C34 1998 .H9 Hydro-environmental maps of the Muus Desert and its surroundings, China / 1
G7822.N4 1999 .H6 North-east New Territories = Xinjie dong bei bu jiao qu di tu / 1
G7822.N4 2000 .C4 Central New Territories = Xinjie zhong bu / 1
G7822.N4 2000 .H6 Xinjie xi bei bu / 1
G7822.N4 2002 .H6 Sai Kung & Clear Water Bay / 1
G7822.N4 2002 .T6 Xinjie dong bu shi zhen tu : Shatian, Ma'anshan, Dabu, Shangshui, Fenling, Gudong = Map of towns, N.T. East : Sha Tin, Ma On Shan, Tai Po, Sheung Shui, Fanling, Kwu Tung. 1
G7822.N6A4 1985 .C5 Huanghuaihai ping yuan di qu wei xing ying xiang tu / 1
G7822.P4 1650 .E9 1875 De eylanden van Macau : volgens eene kaart in het Rijks-Archief aanwezig : vervaardigd omstreeks het midden der 17e. eeuw. 1
G7822.P8E635 1988 .C5 Putuo Shan / 1
G7822.Q6C5 1931 .N6 Qinling di zhi tu / 1
G7822.R42B7 1880 .R5 Le fleuve Rouge de Yuen Kiang à Ha noi, principaux tracés dépuis 1320 jusqu'à 1875 resemblés et ramenés à une même échelle / 1
G7822.T27G4 1994 .E3 Mapa da Ilha da Taipa, Macau, utilização de terrenos, 1994 / 1
G7822.T3C813 1980 .C50 Takelamagan Shamo feng sha di mao tu / 1
G7822.T45 1996 .E9 Map & guide to the Central Tien Shan / 1
G7822.T45S12 1877 .P4 Przewalsky's Reise von Kuldscha über den Thian Schan an den Lob Nor und Altyn Tag, 1876 & 1877 / 1
G7822.T5C5 1980 .C50 Qing zang gao yuan di zhi tu / 1
G7822.W48E635 1986 .T50 Qing Xi Ling you lan tu = Tourist map of the Western Qing Tombs / 1
G7822.W72 1997 .H8 Wulingyuan dao you tu / 1
G7822.X3 1896 .F7 Cours du Si-kiang, du San-kiang, et de la rivière de Long-tcheou / 1
G7822.X3 1903 .G7 Si Kiang, or West River / 1
G7822.X75E63 2014 .S5 Mount Shisapangma / 1
G7822.Y3 1876 .G7 China, Yang-tse Kiang. Sheet III, Nanking to Tung-liu / 1
G7822.Y3 1898 .G7 The upper Yang Tse Kiang. Sheet VII, Kwei Chau Fu to Chung King Fu / 1
G7822.Y3 1900 .F7 Bassin inférieur du Yang-tse kiang / 1
G7822.Y3 1904 .M3 Map of the upper Yang-Tze region : showing the surveys of the Manifold expedition, 1904, and routes of Col. Manifold, Captains Mahon and Bernardiston. 1
G7822.Y3 1904 .S5 Sketch map of the upper Yang-Tze region : to illustrate the paper by Lt. Col. C.C. Manifold, I.M.S. 1
G7822.Y3 1913 .T6 Topographical map of the Yang-tze Valley = Yōsukō ryūiki sanmyaku zu. 1
G7822.Y3 1925 .F7 Bassin inférieur du Yang-tse kiang / 1
G7822.Y3C32 1931 .C5 Yangzi Jiang Huai He yun he liu yu zai qu tu / 1
G7822.Y3C5 1913 .G4 Geological map of the Yang-tze Valley. 1
G7822.Y3C5 1931 .H4 Yangzijiang shang you di zhi gou zao lüe tu / 1
G7822.Y3E2 1938 .T3 The distribution of population in the three lower Yangtze provinces. 1
G7822.Y3S12 1873 .G3 Itinéraire dans la Chine centrale / 1
G7822.Y312P2 2008 .S5 Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, gong lu jiao tong lü you xiang tu, '08. 1
G7822.Y315A3 1995 .C5 San Xia feng guang you lan tu / 1