Call Number Title Count
G7820 1932 .Z5 Zhongguo di xing tu / 1
G7820 1934 .S6 A map of China and Japan / 1
G7820 1936 .E3 China. 1
G7820 1938 .W3 Map of China / 1
G7820 1940z .G7 Large scale map of China and adjacent countries / 1
G7820 1941 .G7 East Central Asia / 1
G7820 1943 .C5 Map of China / 1
G7820 1943 .U5 China : special strategic map / 1
G7820 1944 .G4 China, Manchuria, and Mongolia. 1
G7820 1944 .U5 China, terrain and transportation / 1
G7820 1944 .U6 Eastern China and Korea. 1
G7820 1945 .N3 China. 1
G7820 1950 .B3 Map of China with Japan and Korea : in layer colouring / 1
G7820 1950 .G8 Xin Zhongguo da di tu / 1
G7820 1950 .G81 Zhong nan da xing zheng qu di tu / 1
G7820 1950 .Z5 Hua bei wu sheng xin di tu / 1
G7820 1950 .Z51 Hua bei wu sheng xin di tu / 1
G7820 1950 .Z52 Zui xin Zhongguo da di tu / 1
G7820 1953 .N3 China coast and Korea. 1
G7820 1954 .S6 Kitaĭ / 1
G7820 1955 .C4 Red China / 1
G7820 1956 .G8 Zui xin xiang xi Zhonghua Minguo da di tu / 1
G7820 1957 .D3 Zui xin Zhongguo gua tu. 1
G7820 1958 .X5 Zui xin Zhongguo di tu. 1
G7820 1959 .T4 Recent changes in the map of China. 1
G7820 1959 .U5 Terrain and transportation : [China]. 1
G7820 1960 .D3 Zui xin Zhongguo gua tu. 1
G7820 1960 .Z4 Zhongguo quan tu. 1
G7820 1963 .D6 Red China / 1
G7820 1964 .N3 China / 1
G7820 1966 .U5 China. 1
G7820 1967 .G8 The Republic of China. 1
G7820 1967 .K30 China. Chine, [Kitaǐ] Zhòngguó. 1
G7820 1969 .U50 Communist China. 9-69. 1
G7820 1970 .D3 Biao zhun Zhongguo gua tu = The standard map of China. 1
G7820 1971 .U510 People's Republic of China. 11-71. 1
G7820 1973 .F30 China, Peking. 1
G7820 1974 .T5 Zhonghua Renmin Gongheguo di tu : Han yu pin yin ban / 1
G7820 1975 .U5 Zhōngguó pīnyīn dìtú. 1
G7820 1977 .D5 Zhonghua Renmin Gongheguo di tu / 1
G7820 1977 .G4 Philip's Regional wall map of China = Zhongguo gua tu. 1
G7820 1979 .D5 Zhonghua Renmin Gongheguo di tu / 1
G7820 1979 .U5 China. 1
G7820 1979 .U52 China. 1
G7820 1979 .U53 China. 1
G7820 1980 .D3 Zhonghua Minguo quan tu = Map of China / 1
G7820 1980 .D5 Zhonghua Renmin Gongheguo di tu = Zhonghua Renmin Gongheguo ditu / 1
G7820 1980 .T540 Shanxi Sheng, Shanxi Sheng, Henan Sheng, Shandong Sheng, Hebei Sheng, Beijing Shi, Tianjin Shi / 1
G7820 1980 .U51 China. 1
G7820 1981 .T5 Map of the People's Republic of China / 1
G7820 1981 .T510 Map of the People's Republic of China / 1
G7820 1982 .T510 Zhonghua Renmin Gongheguo di tu / 1
G7820 1983 .D51 Map of the People's Republic of China / 1
G7820 1983 .U50 China. 1
G7820 1984 .D5 Zhonghua Renmin Gongheguo di tu / 1
G7820 1984 .U5 China. 1
G7820 1984 .U50 Zhōngguó Pīnyīn Dītú. 1
G7820 1985 .T50 Map of the People's Republic of China = Zhonghua Renmin Gongheguo di tu / 1
G7820 1986 .D5 Zhonghua Renmin Gongheguo di tu / 1
G7820 1987 .C50 Map of the People's Republic of China / 1