Call Number Title Count
E184.C5 S45 2013 The first Chinese American : the remarkable life of Wong Chin Foo / 2
E184.C5 S454 1995 Shi jie Hua ren jing ying zhuan lue. Meiguo juan / 1
E184.C5S4564 2013 Shui yu zheng feng : Meiguo Hua ren jie chu ren wu / 1
E184.C5 S533 2009 A tiger's heart : the story of a modern Chinese woman / 1
E184.C5S535 2003 Shi zhang de qing jian : Chong tu, rong he juan = An invitation from the mayor / 1
E184.C5S55 2012 Wo zai Meiguo dang nong min : 80 hou de "cha dui" ri zhi / 1
E184.C5S64 Chinese in the United States. 1
E184.C5 S755 2011 The Chinese Exclusion Act of 1882 / 1
E184.C5S760 1979 Fusang, the Chinese who built America / 1
E184.C5S86 2012 Meiguo Hua qiao Hua ren yu Taiwan dang ju qiao wu zheng ce / 1
E184.C5S86164 1984 Meiguo Hua ren de li shi he xian zhuang / 1
E184.C5S9380 1990 Chinese American intermarriage / 1
E184.C5S95 The new issue : The Chinese-American question / 1
E184.C5S96 1975 Statistical profile of the Chinese in the United States : 1970 census / 1
E184.C5S960 1978 Statistical profile of the Chinese in the United States : 1970 census / 1
E184.C5T19 The Chinese in the United States: social mobility & assimilation, 1
E184.C5T19 1973 The Chinese in the United States: social mobility & assimilation / 1
E184.C5T3450 1993 Ethnic islands : the emergence of urban Chinese America / 1
E184.C5T35 2001 Tang ren jie shang de Zhongguo nü ren : Hua ren nü xing zai yi guo ta xiang de chuan qi jing yan / 1
E184.C5 T364 1996 Tang ren jie : hai wai Hua ren bai nian mao xian feng yun lu / 1
E184.C5 T46 2013 Eurasian : mixed identities in the United States, China, and Hong Kong, 1842-1943 / 2
E184.C5 T63 2000 The Chinese Americans / 1
E184.C5 T63 2003 The Chinese Americans / 1
E184.C5T7 The real Chinese in America : being an attempt to give the general American public a fuller knowledge and a better understanding of the Chinese people in United States / 1
E184.C5T7 1876 The Chinese problem 1
E184.C5T72 1876 The Chinese problem 1
E184.C5 T75 2010 Envisioning America : new Chinese Americans and the politics of belonging / 1
E184.C5 T75 2010eb Envisioning America : new Chinese Americans and the politics of belonging / 1
E184.C5T830 1983 China and the overseas Chinese in the United States, 1868-1911 / 1
E184.C5T8330 1986 The Chinese experience in America / 1
E184.C5 T834 2009 American Chinatown : a people's history of five neighborhoods / 1
E184.C5 T8356 1998 Charlie Two Shoes and the marines of Love Company / 1
E184.C5 T8357 2013 History of the Organization of Chinese American Women, 1977-2009 / 1
E184.C5T840 1996 Cosmos and hearth : a cosmopolite's viewpoint / 1
E184.C5 T85 2000 Chinese Americans and their immigrant parents : conflict, identity, and values / 1
E184.C5T860 The Chinese in America, 1820-1973; a chronology & fact book, 1
E184.C5U55 2005 Report of the Joint Special Committee to Investigate Chinese Immigration : February 27, 1877.--Ordered to be printed. 1
E184.C5 V36 2006 Global spaces of Chinese culture : diasporic Chinese communities in the United States and Germany / 1
E184.C5 W36 2001 Surviving the City : the Chinese immigrant experience in New York City, 1890-1970 / 1
E184.C5W36 2013 Dang dai Meiguo Hua ren zheng zhi can yu yan jiu : 1965-2012 / 1
E184.C5W368 2008 Kua guo yi dong de kun jing : Meiguo Hua Ri liang zu de zu qun guan xi, 1885-1937 / 1
E184.C5W43 Valley City: a Chinese community in America 1
E184.C5W460 1987 Meiguo sheng huo, Zhongguo qing jie / 1
E184.C5 W65 2005 Americans first : Chinese Americans and the Second World War / 1
E184.C5 W65 2005eb Americans first : Chinese Americans and the Second World War / 1
E184.C5 W8312 1991 Tang ren jie : Gong sheng yu tong hua / 1
E184.C5 W834 1998 Meiguo Hua qiao Hua ren wen hua bian qian lun = Meiguo Huaqiao Huaren wenhua bianqianlun / 1
E184.C5W85 2005 Zou zou ting ting : cong Zhogguo zhi qing dao Meiguo CIO / 1
E184.C5W92 "Chink!" A documentary history of anti-Chinese prejudice in America / 1
E184.C5X523 2010 Cheng Xian yang guang xia : Wo de yi min Meiguo sheng huo = Under the O.C. sun : my immigranted [i.e. immigrated] life in U.S.A. / 1
E184.C5X53 2004 Zou jin Meiguo Hua yi ming ren de jia = Zoujin Meiguo Huayi mingren de jia / 1
E184.C5X548 2003 Zhijiage "gege" = Miss Chinese Chicago / 1
E184.C5X58 1996 Zai Meiguo dang bao mu de ri zi = My experience as a housekeeper in the USA / 1
E184.C5Y356 2016 Da yang bi an de mo sheng ren : Zhongguo yi min Meiguo ji shi / 1
E184.C5Y36 1989 Meiguo Hua qiao shi / 1
E184.C5Y36 2004 Zou xiang bi an : cong Henan fang niu wa dao Meiguo qi ye jia / 1
E184.C5 Y363 2014 Yi ge fang wen xue zhe de zai Mei li cheng = The American journey of a visiting scholar from China / 1
E184.C5Y365 1999 Xing tiao qi zai ran shao : Yang Manke Meiguo ping lun ji / 1
E184.C5Y455 2003 Yi wai zhi yi zhong : ren ji, ren qing juan = One of the unexpected / 1
E184.C5Y860 1986 Chinese women of America : a pictorial history / 1