Call Number Title Count
DS834.7 .G39 2003 Marxist history and postwar Japanese nationalism / 1
DS834.7 .G39 2003eb Marxist history and postwar Japanese nationalism / 1
DS834.7.G46 2002 Gendai rekishigaku no seika to kadai. 1980--2000-nen = Historical studies in Japan from 1980 to 2000, trends and perspectives / 1
DS834.7.G68 2007 Rekishi de kangaeru / 1
DS834.7.G87 2018 Gurōbaru hisutorī to sekai bungaku : Nihon kenkyū no kiseki to tenbō / 1
DS834.7.H3550 1983 Rekishi to ningen / 1
DS834.7.H368 2006 Yugamerareru Nihon gendaishi / 1
DS834.7.H455 2013 Nihon no kigen / 1
DS834.7.H530 1983 History in the service of the Japanese nation / 1
DS834.7.H58 1998 Hōhō to shite no Maruyama Masao / 1
DS834.7.I43 2001 Ima, rekishi mondai ni dō torikumu ka / 1
DS834.7.I490 1985 Nihon no bunka to shisō / 1
DS834.7.I6 1990 Bunka shigaku : riron to hōhō / 1
DS834.7.I6570 1992 Rekishi no hōhō / 1
DS834.7.J35 Japan at XIIth International Congress of Historical Sciences in Vienna. 1
DS834.7K547 2017 Kindai Nihon no gishi gensetsu : rekishigatari no interekuchuaru hisutorī / 1
DS834.7 .K556 1993 Zen and the way of the sword : arming the samurai psyche / 1
DS834.7.K565 2006 Kioku ga katari hajimeru / 1
DS834.7 .K636 1997 Nihon shi no shisō : Ajia shugi to Nihon shugi no sōkoku / 1
DS834.7.K66 2008 Kindai Nihon no kokutairon : "kōkoku shikan" saikō / 1
DS834.7.M3 2001 Reflections on modern Japanese history in the context of the concept of "genocide" / 1
DS834.7.M445 1998 History and the state in nineteenth-century Japan / 1
DS834.7.N34 2003 20-seiki Nihon no rekishigaku / 1
DS834.7.N37 2006 Rekishigaku no pojishonariti : rekishi jojutsu to sono shūhen / 1
DS834.7.N470 1986 Nihon shi kenkyū no shinshiten / 1
DS834.7.N474 2012 v.1 Rekishi no jikū o toinaosu = Questioning again on the space-time in historiography / 1
DS834.7.N474 2012 v.2 Rettō no shakai o toinaosu = Questioning again on the society in Archipelago / 1
DS834.7 .O853 1993 Sengo rekishigaku hihan : kindaishi ninshiki no shiza / 1
DS834.7.R34 2017 Rekishi o shakai ni ikasu : tanoshimu, manabu, tsutaeru, miru = The future of historical studies in society : new challenges and possibilities / 1
DS834.7.R3516 1997 Ilbon kŭndaehwaron / 1
DS834.7.R445 2015 Rekishi no "jōshiki" o yomu = Readings on the common sense of history / 1
DS834.7.R45 1992 Rekishi no yomikata. 1
DS834.7.R4548 2017 Rekishigaku ga idonda kadai : keishō to tenkai no 50-nen / 1
DS834.7.R455 2006 Rekishi no egakikata / 1
DS834.7.R455 2006 v.1 Nashonaru hisutorī o manabi suteru / 1
DS834.7.R455 2006 v.2 Sengo to iu chiseigaku / 1
DS834.7.R466 2004 Rekishi o yomu / 1
DS834.7.R480 1989 Rettō bunka saikō : rekishigaku to minzokugaku / 1
DS834.7.S268 1991 Rekishi no shisō : dare ga rekishi o tsukuru no ka / 1
DS834.7.S54 2004 Nihon kinsei chishi hensanshi kenkyū / 1
DS834.7.T46 2000 Tenbō Nihon rekishi / 1
DS834.7.T46 2000 v.2 Rekishi kyōiku no genzai / 1
DS834.7.T46 2000 v.3 Genshi shakai / 1
DS834.7.T46 2000 v.4 Yamato ōken / 1
DS834.7 .T46 2000 v.5 Asuka no chōtei / 1
DS834.7.T46 2000 v.6 Ritsuryō kokka / 1
DS834.7.T46 2000 v.8 Shōen kōryōsei / 1
DS834.7 .T46 2000 v.9 Chūsei shakai no seiritsu / 1
DS834.7.T46 2000 v.10 Nanbokuchō nairan / 1
DS834.7.T46 2000 v.11 Muromachi no shakai / 1
DS834.7 .T46 2000 v.12 Sengoku shakai / 1
DS834.7.T46 2000 v.13 Kinsei kokka / 1
DS834.7.T46 2000 v.14 Kaikin to sakoku / 1
DS834.7.T46 2000 v.15 Kinsei shakai / 1
DS834.7.T46 2000 v.16 Kinsei no shisō bunka / 1
DS834.7.T46 2000 v.17 Kinsei kara Kindai e / 1
DS834.7.T46 2000 v.18 Kindai no keizai kōzō / 1
DS834.7.T46 2000 v.20 Teikoku shugi to shokuminchi / 1
DS834.7 .T46 2000 v.21 Minshū sekai e no toikake / 1
DS834.7 T46 2000 v.22 Kindai no sensō to gaikō / 1