Call Number Title Count
DS777.5195.L5695A3 2012 Lin Yi'an ri ji / 1
DS777.5195.L584 A3 1998 Liu Xiangshan xian sheng fang wen ji lu / 1
DS777.5195.L594A3 1994 Liu Guangkai jiang jun bao guo yi wang / 1
DS777.5195.L594H35 1991 Hai jun shang jiang Liu gong Guangkai ji nian ji / 1
DS777.5195.L596I20 1988 Yi Luo Zhi / 1
DS777.5195.L633L5 2007 Liu Fangwu jiang jun yu Miandian Ren'anqiang da jie / 1
DS777.5195.L77W30 1992 Lu Han de hou ban sheng / 1
DS777.5195.L77W67 2004 Wo suo zhi dao de Lu Han / 1
DS777.5195.L8A380 1985 Zhuang zhi qian qiu : Lu Daoyuan jiang jun hui yi lu. 1
DS777.5195.L86 L664 2018 Long Yun yu Zhaotong Long shi jia ci / 1
DS777.5195.L86W6 2004 Wo suo zhi dao de Long Yun / 1
DS777.5195.L87L8 1991 Long Shengwu xian sheng fang wen ji lu / 1
DS777.5195.M3 H853 2016 Hui yi Ma Zhanshan = Huiyi Mazhanshan / 1
DS777.5195.M3 L587 1995 Hei tu xiao jiang : kang zhan zhong di Ma Zhanshan jiang jun / 1
DS777.5195.M3M30 1987 Ma Zhanshan jiang jun / 1
DS777.5195.M3W36 1985 Ma Zhanshan / 1
DS777.5195.M36C36 2007 Xun zong Mao Zemin / 1
DS777.5195.M36 C482 1994 Mao Zemin zhuan / 1
DS777.5195.M36 M36 1996 Mao Zemin / 1
DS777.5195.N35K83 1999 Denki, Nakajima Shigeko, Bazoku to onna shōgun : Nakajima Shigeko tairiku senki / 1
DS777.5195.P36P368 2007 Pan Wenhua jiang jun zhuan / 1
DS777.5195.P46P47 2005 Peng Xuefeng zhuan /["Peng Xuefeng zhuan" bian xie zu bian]. 1
DS777.5195.P46X54 2010 Yi dai ming jiang Peng Xuefeng / 1
DS777.5195.R46L527 1999 Ren Zuomin he ta de ge ming yi jia / 1
DS777.5195.S53A25 2014 Shen Junru wen ji = Collected works of Shen Junru / 1
DS777.5195.S53A4 2008 Shen Junru jia shu / 1
DS777.5195.S53S46 2008 Zhui yi zu fu Shen Junru / 1
DS777.5195.S53S480 1992 Shen Junru nian pu / 1
DS777.5195.S53S530 1981 Ai guo lao ren Shen Junru / 1
DS777.5195.S53S550 1984 Shen Junru ji nian ji. 1
DS777.5195.S53Z477 2006 Shen Junru zhuan / 1
DS777.5195.S54 2000 Jiang Jieshi de feng jiang da li : wo jia da ge Sheng Shicai zhu zheng Xinjiang 12 nian de shi shi zhen xiang / 1
DS777.5195.S54 2012 Kang zhan zhong de nü zhan shi / 1
DS777.5195.S545H836 2012 Kang Ri Gan jun jiang ling Sheng Fengyao sheng ping lüe kao / 1
DS777.5195.S548A3 2009 Yan'an si nian, 1942-1945 / 1
DS777.5195.S55 2012 Shi yue ge ming de jing yan yu Zhongguo kang zhan / 1
DS777.5195.S56A30 1986 Shi Jue xian sheng fang wen ji lu / 1
DS777.5195.S854 D464 2016 Kang zhan ying xiong Sun Bolong yu yun he zhi dui = Kangzhan yingxiong SunBolong yu yunhe zhidui / 1
DS777.5195.S86S840 1989 Song Zheyuan / 1
DS777.5195.S86S8440 1992 Song Zheyuan zhuan = Song zhe yuan zhuan / 1
DS777.5195.S86S850 1987 Song Zheyuan yan jiu / 1
DS777.5195.T35T35 1985 Dai Anlan jiang jun / 1
DS777.5195.T38A3 2012 Feng Jiang Jieshi zhi ming "qian fu" / 1
DS777.5195.T38S45 2003 Feng liu te shi Tang Shengming / 1
DS777.5195.T46A20 1987 Deng Jiayan xian sheng wen ji / 1
DS777.5195.T46A50 1990 Deng Jiayan xian sheng fang wen ji lu / 1
DS777.5195.T7C35 2012 Hai wai yin xiang ji / 1
DS777.5195.T77A4 2002 Zuo Quan jiang jun jia shu / 1
DS777.5195.T77C480 1986 Zuo Quan jiang jun zhuan / 1
DS777.5195.T77C49 1988 Zuo Quan jun shi nian pu he wen zhai / 1
DS777.5195.T77T360 1986 Jiang jun de shao nian / 1
DS777.5195.T77 W36 2013 Zuo Quan zhuan = ZuoQuan zhuan / 1
DS777.5195.T77W369 2012 Zuo Quan nian pu / 1
DS777.5195.W34A3 1941 Ō Seiei jijoden / 1
DS777.5195.W34A5 2012 Wang Jingwei xian sheng jiang yan ji / 1
DS777.5195.W34C40 1995 Xian jing : Wang Jingwei pan guo an tan mi / 1
DS777.5195.W34C440 1988 Henei xue an : xing ci Wang Jingwei shi mo / 1
DS777.5195.W34C45 1988 Wang Jingwei he Chen Bijun : Wangjingwei he Chenbijun / 1
DS777.5195.W34C470 1986 Ci Wang nei mu = Ciwang neimu / 1
DS777.5195.W34C480 1987 Jinling bie meng : da han jian Wang Jingwei chuan wen / 1