Call Number Title Count
DS777.15.X82A3 2010 Xu Baoheng ri ji / 1
DS777.15.Y35Y360 1988 Yang Xianyi he ta di yi jia / 1
DS777.15.Y36A20 1986 Yang Du ji / 1
DS777.15.Y36 Y36 1987 Cong bao huang pai dao mi mi dang yuan : hui yi wo di fu qin Yang Du = Cong baohuangpai dao mimi dangyuan / 1
DS777.15.Y36Y365 2017 Yang Du yu Liang Qichao : wo men de zu fu he wai zu fu / 1
DS777.15.Y36 Y824 2016 Di wang xue de mi jin : Yang Du yu jin dai Zhongguo = Diwangxue de mijin / 1
DS777.15.Y37T5 2008 Ti hen : Yang Xingfo yi ji lu / 1
DS777.15.Y425Y36 2009 Kai tuo jin dai jiao tong shi ye de wen hua ren : Ye Gongchuo / 1
DS777.15.Y56Y568 2007 Yin Chenghuan yu hu guo yun dong / 1
DS777.15.Y83A2 2013 Yuan Shikai quan ji / 1
DS777.15.Y83 A25 1990 Yuan Shikai Tianjin dang an shi liao xuan bian / 1
DS777.15.Y83A25 2012 Yuan da zong tong shu du hui bian / 1
DS777.15.Y83A4 1998 Yuan Shikai wei kan shu xin shou gao. 1
DS777.15.Y83A4 2013 Chi su jiang hu : Yuan Shikai jia shu / 1
DS777.15.Y83 A4 2014 Xin hai shi qi Yuan Shikai mi du : Jing jia tang wen ku cang dang / 1
DS777.15.Y83A40 1987 Yuan Shikai zou yi / 1
DS777.15.Y83A40 1990 Yuan Shikai jia shu / 1
DS777.15.Y83B35 2007 Yuan Shikai yu Zhonghua Minguo / 1
DS777.15.Y83B35 2012 Yuan Shikai yu Zhonghua Minguo / 1
DS777.15.Y83C4712 1988 luan shi jian xiong Yuan Shikai / 1
DS777.15.Y83 D5643 2019 Xin hai ge ming qi jian Yuan Shikai de lai wang han dian zheng li yu yan jiu / 1
DS777.15.Y83G368 2014 1916 / 1
DS777.15.Y83H680 1982 Yuan Shikai yi sheng / 1
DS777.15.Y83H680 1984 Yuan Shikai yi sheng / 1
DS777.15.Y83H682 1990 Yuan Shikai ping zhuan / 1
DS777.15.Y83H683 2018 Xiangcheng Yuan shi = XIANGCHENG YUANSHI / 1
DS777.15.Y83J5638 2013 Yuan Shikai he ta de mu liao men / 1
DS777.15.Y83 L53 1997 Yi dai xiao xiong Yuan Shikai / 1
DS777.15.Y83L565 2001 Yuan Shikai quan zhuan = Yuan Shi Kai / 1
DS777.15.Y83L58 2004 Yuan Shikai ping zhuan / 1
DS777.15.Y83L86 2005 Luo Baoshan ping dian Yuan Shikai han du / 1
DS777.15.Y83M323 2009 Cong wan Qing zhong chen dao li xian huang di : zhen shi de Yuan Shikai / 1
DS777.15.Y83M330 Power and politics in late Imperial China : Yuan Shi-kai in Beijing and Tianjin, 1901-1908 / 1
DS777.15.Y83M33127 2013 Zhonghua di guo wan qi de quan li yu zheng zhi : Yuan Shikai zai Beijing yu Tianjin, 1901-1908 = Power and politics in late Imperial China : Yuan Shi-kai in Beijing and Tianjin, 1901-1908 / 1
DS777.15.Y83M375 2016 Qing mo bian ju zhong de Yuan Shikai ji tuan = Qingmo bianju zhong de YuanShikai jituan / 1
DS777.15.Y83N3612 2012 Zheng zhuan Yuan Shikai / 1
DS777.15.Y83 O33127 2016 Yuan Shikai : zuo you jin dai Zhongguo de su li yu qiang ren / 1
DS777.15.Y83Q56 2009 Yuan shi zuo you : Qing mo min chu de liu nian sui ying / 1
DS777.15.Y83S28125 2005 Yi ge Riben ji zhe bi xia de Yuan Shikai / 1
DS777.15.Y83S28125 2012 Yuan Shikai zhuan : yi ge Riben ji zhe san shi nian Zhongguo, Chaoxian sheng huo zha ji / 1
DS777.15.Y83S28125 2013 Wai guo ren yan zhong de Zhongguo ren. Yuan Shikai = Waiguoren yanzhong de Zhongguoren. Yuan Shikai / 1
DS777.15.Y83S428 2010 Yuan Shikai zhuan / 1
DS777.15.Y83S459 2013 Yuan Shikai 1916 : Xuan ya shang de long yi / 1
DS777.15.Y83 S53 2019 Yuan Shikai : a reappraisal / 1
DS777.15.Y83S826 2013 Yuan Shikai zhuan / 1
DS777.15.Y83T357 2011 Yuan lai ru ci : Yuan Shikai yu wan Qing san shi nian / 1
DS777.15.Y83T36 2008 Yuan Shikai zhen xiang / 1
DS777.15.Y83W365 2011 Yuan Shikai quan zhuan / 1
DS777.15.Y83W366 1998 Yuan Shikai quan zhuan / 1
DS777.15.Y83W6 2004 Wo suo zhi dao de Yuan Shikai / 1
DS777.15.Y83 X823 2017 Yuan Shikai quan zhuan / 1
DS777.15.Y83X825 2011 Minguo da jiang hu : hua shuo Yuan Shikai / 1
DS777.15.Y83X834 2014 Yuan Shikai hua zhuan / 1
DS777.15.Y83X84 2018 Yuan Shikai de kai chang yu shou chang / 1
DS777.15.Y83Y37 2001 Yuan Shikai jia shi / 1
DS777.15.Y83Y83 1994 Yuan Shikai yu bei yang jun fa / 1
DS777.15.Y83Y834 2010 Yuan Shikai zhuan = Yuanshikaizhuan / 1
DS777.15.Y83Y838 2004 Yuan Shikai yu bei yang jun fa / 1
DS777.15.Y83Z434 2003 Yuan Shikai yu jin dai ming liu / 1
DS777.15.Y83 Z4365 2018 Yuan Shikai jiu ying / 1