Call Number Title Count
DS734.7.Z4348 2008 Shi jia shi xue yu xian dai xue shu / 1
DS734.7.Z4355 2010 Zhongguo jin xian dai shi ji ben wen ti yan jiu / 1
DS734.7.Z436 2012 Di fang wen xian jian she yan jiu. 1
DS734.7.Z4364 2012 Fang zhi xue san lun = Fang zhi xue san lun / 1
DS734.7 .Z437 2018 Xi shi dong jian yu Zhongguo shi xue yan jin (1840-1927) = The spread of western historical knowledge to China and the development of Chinese historiography / 1
DS734.7.Z4378 1978 Li shi xue de xin ling yu / 1
DS734.7.Z438 2004 Wu si shi qi Zhongguo shi tan de xue shu lun bian / 1
DS734.7.Z4382 2007 Xin jiu Zhong xi zhi jian : Wu si shi qi de Zhongguo shi xue / 1
DS734.7.Z4384 2017 Jin xian dai Zhongguo shi xue shi lun lue / 1
DS734.7.Z439 2009 Ya pian zhan zheng qian hou Zhongguo bian jiang shi di xue si chao yan jiu = Yapian zhanzheng qianhou Zhongguo bianjiang shidixue sichao yanjiu / 1
DS734.7.Z443 2008 Qian si shi lun zan yan jiu / 1
DS734.7.Z4446 1982a Zheng ming hui yao : wu nian lai wen, shi, zhe, jing xue shu tao lun gai shu, 1977-1981 / 1
DS734.7.Z445 2005 Qing dai Zhe dong shi xue pai jing shi zhi yong si xiang / 1
DS734.7.Z446 2013 Zhong gu shi shu jiao zheng / 1
DS734.7.Z44854 2011 Xue shi yu shi xue : za tan he hui yi / 1
DS734.7.Z453H838 1994 Nian er shi zha ji yan jiu / 1
DS734.7 .Z4538 2019 Zhi du, wen hua yu di fang she hui : Zhongguo gu dai shi xin tan / 1
DS734.7.Z4566 2014 Zhongguo di fang zhi lun wen lun zhu suo yin (1913-2007) / 1
DS734.7.Z458 2004 Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo qi shi wu zhou nian ji nian wen ji / 1
DS734.7.Z46 2000 Zhongguo li shi wen xian xue shi shu yao / 1
DS734.7.Z462 2001 Zhongguo li shi wen xian xue / 1
DS734.7.Z4622 2012 Shi xue tong lun / 1
DS734.7 .Z4636 2018 Minguo tong zhi guan yu jin dai fang zhi zhuan xing = Tongzhi bureaus of the Republic of China and the transformation of modern local chronicles / 1
DS734.7.Z464 1988 Zhongguo di fang zhi zheng ming / 1
DS734.7.Z465 2011 Zhongguo gu dai shi yan jiu dao yin / 1
DS734.7.Z4654 1987 Zhongguo shi xue shi zi liao bian nian / 1
DS734.7.Z4654 2013 Zeng ding Zhongguo shi xue shi zi liao bian nian / 1
DS734.7.Z4656 2014 Zhongguo li shi wen xian xue : xiu ding ban / 1
DS734.7.Z4658 2009 Zhongguo li shi wen xian yan jiu hui cheng li 30 zhou nian ji nian ji = Zhongguo lishi wenxian / 1
DS734.7.Z466 2006 Zhongguo shi xue shi / 1
DS734.7.Z4663 2009 Zhongguo shi xue shi zi liao hui bian = Zhongguo shixue shi ziliao huibian / 1
DS734.7.Z466336 2012 Shou jie Zhongguo di fang zhi xue shu nian hui fang zhi wen xian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / 1
DS734.7.Z466336 2013 Di san jie Zhongguo di fang zhi xue shu nian hui liang an si di fang zhi wen xian xue shu yan tao hui lun wen ji / 1
DS734.7.Z466336 2014 Zhongguo li dai fang zhi zheng li yu yan jiu : di si jie Zhongguo di fang zhi xue shu nian hui lun wen ji / 1
DS734.7Z466336 2016 "Yi dai yi lu" yu di fang zhi chuang xin : di liu jie Zhongguo di fang zhi xue shu nian hui lun wen ji / 1
DS734.7.Z4664 1989 Zhong da yun dong ru he ru zhi / 1
DS734.7.Z4665 2010 Zhongguo li shi wen xian xue / 1
DS734.7.Z4666 2014 Zhongguo li shi yu kao gu xue ke qian yan yan jiu bao gao (2010-2012) = The frontier academic research report on Chinese history and archaeology (2010-2012) / 1
DS734.7.Z4667 2012 Zhongguo di fang zhi xue hui nian jian gong zuo zhuan ye wei yuan hui di er jie xue shu yan tao hui lun wen ji / 1
DS734.7.Z467 2006 Zhongguo shi xue shi / 1
DS734.7.Z467 2011 Zhongguo shi xue si xiang tong lun / 1
DS734.7.Z4675 2016 Zhongguo shi li lun qian yan / 1
DS734.7.Z468 1999 Jing shi bi ming hui kao / 1
DS734.7 .Z4685 2010 Hou xian dai shi xue yu da lu shi xue yan jiu / 1
DS734.7.Z469 2008 Goukou Xiongsan de Zhongguo fang fa : chao ke Yazhou de zhi shi mai luo / 1
DS734.7.Z47 2002 Zhongguo shi xue shi xue ke de chan sheng he fa zhan / 1
DS734.7.Z472 2010 Yin ge zhi bian : guan yu li shi ben ti, shi xue, shi jia de tan tao / 1
DS734.7.Z473 2006 Zhongguo shi xue shi yan jiu / 1
DS734.7.Z475 2002 Zhongguo shi xue si xiang tong shi. Yuan dai juan / 1
DS734.7.Z476 2014 Zhongguo zhe xue she hui ke xue fa zhan li cheng hui yi. Shi xue juan / 1
DS734.7Z477 2001 Yuan dai shi xue si xiang yan jiu / 1
DS734.7.Z4778 2016 Zhongguo gu shi xue shu shi lun / 1
DS734.7.Z478 2007 Shi xue de pi ping yu pi ping de shi xue / 1
DS734.7.Z48 2009 Di fang zhi gong zuo wen gao / 1
DS734.7.Z483 2015 Zhongguo shi xue shi jiang yi gao / 1
DS734.7.Z485 2011 Shi xue li lun = Shi xue li lun/ 1
DS734.7.Z486 2005 Zhongguo xian dai fang zhi xue / 1
DS734.7.Z488 2012 Zhongguo shi xue tong lun ; Shi guan lun yi / 1
DS734.7.Z495 2009 Gu shi bian pai yu Zhongguo xian dai xue shu zou xiang / 1
DS734.7.Z5 2002 Zhongguo fang zhi wu shi nian shi shi lu (yi jiu si jiu nian zhi er ling ling ling nian) / 1