Call Number Title Count
DS734.7.W2842 2008 Jin dai Zhongguo de shi jia yu shi xue / 1
DS734.7.W2845 2010 Zhongguo shi xue si xiang shi san lun / 1
DS734.7 .W2846 2018 Zhongguo shi xue si xiang hui tong. Jing shi guan xi lun juan = Zhongguo shixue sixiang huitong. Jingshi guanxilun juan / 1
DS734.7.W2850 1991 Zhongguo li shi di li tong lun / 1
DS734.7 .W28527 2018 Zhongguo shi xue si xiang hui tong. Li shi wen xian xue si xiang juan = Zhongguo shixue sixiang huitong. Lishi wenxianxue sixiang juan / 1
DS734.7.W2855 2010 Xin shi xue jiang yan lu / 1
DS734.7.W2860 1988 Shi zhuan tong shuo / 1
DS734.7.W287 1987 Fang zhi xue ji chu / 1
DS734.7.W29C4 1989 "Du shu za zhi" zi liao bian jian / 1
DS734.7.W290 1985 Du shu za zhi / 1
DS734.7.W293Z4364 2013 "Du shu za zhi" yan jiu = The study on Dushu zazhi / 1
DS734.7.W2939 2007 Du shu za zhi ci fa guan nian yan jiu = Dushu zazhi cifa guannian yanjiu / 1
DS734.7 .W33 2001eb Inventing China through history : the May Fourth approach to historiography / 1
DS734.7.W347 1984 Fang zhi xue fa wei : zhu xi ben / 1
DS734.7.W357 2007 Wang Sizhi zi xuan ji / 1
DS734.7 .W358 1997 Zhongguo shi xue shi gang yao / 1
DS734.7.W359 2009 Liao Jin Yuan shi xue yu si xiang lun gao / 1
DS734.7.W36 2012 Zhongguo shi xue shi gai lun / 1
DS734.7 .W362 1997 Zhongguo fang zhi xue / 1
DS734.7.W3625 2011 Shi hui ci dian / 1
DS734.7.W363 2017 Zhongguo gu dai di fang zhi / 1
DS734.7.W3635 1996 Zhongguo ji zhuan ti wen xian yan jiu / 1
DS734.7.W364 2002 Zhongguo shi xue si xiang tong shi. Qin Han juan / 1
DS734.7 .W3648 1997 Li dai bi hui zi hui dian / 1
DS734.7.W365 2009 Er shi shi ji Zhongguo li shi xue / 1
DS734.7.W3652 2013 Xin shi xue yu xin Han xue : er shi shi ji Zhongguo shi xue ping lun xu bian / 1
DS734.7.W3655 2015 Xin bian Wang Guangcai di fang zhi li lun wen ji / 1
DS734.7.W366 2010 Er shi shi ji Zhongguo shi xue shi lun / 1
DS734.7 .W3665 2019 Shi jia yu shi xue = Shijia yu shixue / 1
DS734.7.W367 2002 Zhongguo shi xue si xiang tong shi. Qing dai juan, 1644-1840 / 1
DS734.7.W368 2002 Taiwan shi xue wu shi nian (1950-2000) : chuan cheng, fang fa, qu xiang = Writing history in Taiwan : tradition and transformation, 1950-2000 / 1
DS734.7.W3685 2016 Dang dai Zhongguo jin dai shi li lun yan jiu = Contemporary studies of modern Chinese historical theories / 1
DS734.7.W369 2010 Gu shi ti xi de jian gou yu chong su : gu shi fen qi yu she hui xing tai li lun yan jiu = Gushitixidejiangouyuchongsu / 1
DS734.7.W45 1995 Zhi yuan shi er nian / 1
DS734.7.W455 2012 Zhongguo shi xue shi / 1
DS734.7.W46 2002 Wen xian yu shi xue : gong he Chen Jiexian jiao shou qi shi song shou lun wen ji / 1
DS734.7.W466 2007 Wen ming yan jin yuan liu de si kao : Zhongguo gu dai shi xue yan jiu / 1
DS734.7 .W675 1997 Wo di shi xue guan / 1
DS734.7 .W7355 2018 Zhongguo shi xue si xiang hui tong. Li shi si wei lun juan = Zhongguo shixue sixiang huitong. Lishi siweilun juan / 1
DS734.7 .W748 1992 Song dai shi xue si xiang shi / 1
DS734.7.W75 2009 Liao Jin Yuan shi xue yan jiu = Liaojinyuan shixue yanjiu / 1
DS734.7.W760 1990 Zheng shi dao du / 1
DS734.7.W770 1990 Guo shi zhi yao / 1
DS734.7 .W78836 2018 Zhongguo shi xue si xiang hui tong. Zong lun juan = Zhongguo shixue sixiang huitong. Zonglun juan / 1
DS734.7.W827 2000 Wu shi nian lai de Zhongguo jin dai shi yan jiu / 1
DS734.7.W84 2002 Zhongguo shi xue si xiang tong shi. Song Liao Jin juan / 1
DS734.7 .W844 2016 Liao Jin Yuan shi lun si xiang yan jiu = LiaoJinYuan shilun sixiangyanjiu / 1
DS734.7.X46 2004 Zhi jian bei kao : wen ti yu an li / 1
DS734.7.X537 2002 Zhongguo shi xue si xiang tong shi. Ming dai juan / 1
DS734.7.X5372 2010 Cong li shi dao shi xue / 1
DS734.7.X54 2007 Zhongguo shi lu ti shi xue yan jiu / 1
DS734.7.X542 2012 Zhongguo shi xue shi / 1
DS734.7.X543 2011 Minguo shi xue shu lun gao, 1912-1949 = Minguo shixue shulungao / 1
DS734.7.X5432 2012 Long hu dou yu ma niu feng : Lun Zhongguo xian dai shi xue yu shi jia / 1
DS734.7.X5433 2016 Zeng ding Zhongguo shi xue shi / 1
DS734.7.X5434 2016 Chuan tong shi xue yu 20 shi ji shi xue / 1
DS734.7.X5454 2013 Zhongguo yi yi shi lu yan jiu = The study of China's lost memoir / 1
DS734.7.X547 2018 Qiu zhen ji : Xie Qing shi xue lun wen xuan / 1
DS734.7.X548 2013 Si xiang li qi : dang dai Zhongguo yan jiu de shi liao wen ti = Weapon of the Thought : Historical Sources in the Study of Contemporary Chinese History / 1
DS734.7.X553 Xin shi xue. 1