Call Number Title Count
BQ554.S842 1992 Seeds of peace : a Buddhist vision for renewing society / 1
BQ554.S84216 1993 Semi di pace : una visione buddhista per rinnovare la società / 1
BQ554.S857 1992 Seeds of peace : a Buddhist vision for renewing society / 1
BQ554.S85715 1995 Saat des Friedens : Vision einer buddhistischen Gesellschaftsordnung / 1
BQ554.T17 The Buddhist saints of the forest and the cult of amulets : a study in charisma, hagiography, sectarianism, and millennial Buddhism / 1
BQ554.T18 World conqueror and world renouncer : a study of Buddhism and polity in Thailand against a historical background / 1
BQ564.V550 1993 Siyam-Śrī Laṅkā āgamika sambandhatā, 18 vana siyavasa : dahaṭa văni siyavasē măda bhāgayē Siyam-Śrī Laṅkā āgamika sambandhatā hā Laṅkā Syāmopāli Nikāya pihituvīma / 1
BQ566 .I86 2012x Modern Thai Buddhism and Buddhadāsa Bhikkhu : a social history / 1
BQ566 .M33 2007 New Buddhist movements in Thailand : towards an understanding of Wat Phra Dhammakāya and Santi Asoke / 1
BQ566 .M38 2011 The Lovelorn Ghost and the Magical Monk : Practicing Buddhism in Modern Thailand /
The lovelorn ghost and the magical monk : practicing Buddhism in modern Thailand /
2
BQ566 .M38 2015 The lovelorn ghost and the magical monk : practicing Buddhism in modern Thailand / 1
BQ566.P474 1990 Rākthān phutthačhariyasāt samrap sangkhom Thai rūamsamai / 1
BQ566 .P48 2012 Mediums, monks, and amulets : Thai popular Buddhism today / 1
BQ566.S35 2001 Keeping the faith : Thai Buddhism at the crossroads / 1
BQ566 .T38 2008 Buddhism and postmodern imaginings in Thailand : the religiosity of urban space / 1
BQ568.N67 S56 2011 The Buddhist culture of north-east Thailand / 1
BQ568.N675 V45 2006 Spreading the Dhamma : writing, orality, and textual transmission in Buddhist Northern Thailand / 1
BQ569.B32B378 1990 Buddhism in Bangladesh / 1
BQ569.B32C438 1982 Contemporary Buddhism in Bangladesh / 1
BQ569.S52 K83 2003 State, society, and religious engineering : towards a reformist Buddhism in Singapore / 1
BQ570.I850 1986 Istochnikovedenie i istoriografii͡a istorii buddizma : strany T͡Sentralʹnoĭ Azii / 1
BQ572 Buddhism in Central Asia / 1
BQ572.B86 2010 Bunmei, bunka no kōsaten = Central Asia, the crossroads of civilization and culture / 1
BQ572.H86 2009 Xiyu fo jiao kao lun / 1
BQ572.P870 1987 Buddhism in central Asia / 1
BQ572.S230 Buddhism and Buddhist literature in Central Asia. 1
BQ572.S250 Madhya Āsiyāvē Bauddha saṃskr̥tiya / 1
BQ572 .T73 2013 Trans-Himalayan Buddhism : reconnecting spaces, sharing concerns / 1
BQ572.X528 1989 Xiyu yu fo jiao wen shi lun ji / 1
BQ574.G47 1999 Obri͡ady zashchity zhizni v buddizme T͡Sentralʹnoĭ Azii / 1
BQ574.T73 2016 Transfer of Buddhism across Central Asian networks (7th to 13th centuries) / 1
BQ574 .T73 2016eb Transfer of Buddhism across Central Asian networks (7th to 13th centuries) / 1
BQ574 .Y364 1998 Huihu zhi fo jiao / 1
BQ576.B830 1980 Buddizm i srednevekovai͡a kulʹtura narodov T͡Sentralʹnoĭ Azii / 1
BQ576.O34 1980 Yōsetsu Seiiki Bukkyōshi : Bukkyō tōzen no rekishi / 1
BQ576.S45 2011 Seiiki : ryūsa ni hibiku bukkyō no shirabe / 1
BQ582.B55 1964 The golden annals of Lamaism : being the original Tibetan text of the Hor-chos-ḥbyuṅ of Blo-bzaṅ-rta-mgrin entitled ʼDzam gliṅ byaṅ phyogs chen po Hor gyi rgyal khams kyi rtogs pa brjod paʼi bstan bcos chen po dpyod ldan mgu byed no mtshar gser gyi reb ther / 1
BQ582.B570 1981 History of Buddhism in Mongolia =C̆hen-po Hor-gyi yuldu dam-paʼi c̆hos ji-ltar byuṅ-baʼi chul bs̆ad-pa bstan-pa rinpo-c̆he gsal-bar byed-paʼi sgron-me, or, Hor c̆hos ʼbyuṅ / 1
BQ582.B5712 2004 Menggu fo jiao shi / 1
BQ582.B6 1965 Chen po Hor gyi yul du dam paʼi chos ji ltar byuṅ baʼi tshul bśad pa rgyal baʼi bstan pa rin po che Gsal bar byed paʼi sgron me źes bya ba bźugs so / 1
BQ582.D533 1975 Dharmatala's Annals of Buddhism / 1
BQ582.D533 1977 The history of Buddhism in Mongolia : Tibetan text in Roman transcription / 1
BQ582 .E744 2018 16-18 shi ji Menggu fo jiao shi yan jiu / 1
BQ582.J360 1991 Chen po Hor gyi rgyal khams su dam paʼi chos rin po che lan gsum du dar baʼi tshul las brtsams paʼi gtam dwaṅs gsal me loṅ / 1
BQ582.J53 2004 Mongoru Bukkyō no kenkyū / 1
BQ582.J536 2016 Mongoru ni okeru Jōdo shisō / 1
BQ582.J547 1892 Geschichte des Buddhismus in der Mongolei / 1
BQ582.P69 1993 Ocherki byta buddiĭskikh monastyreĭ i buddiĭskogo dukhovenstva v Mongolii v svi͡azi s otnoshenii͡ami sego poslednego k narodu / 1
BQ582 .S68 2020 Sources of Mongolian Buddhism / 1
BQ584.S590 1988 Lamaistskai͡a t͡serkovʹ i gosudarstvo : Vneshni͡ai͡a Mongolii͡a XVI-nachalo XX veka / 1
BQ586 .B83 2015 Buddhism in Mongolian history, culture, and society / 1
BQ586.B83 2015 Buddhism in Mongolian history, culture, and society / 1
BQ588.Q56 1990 Qing dai Menggu gao seng zhuan yi ji / 1
BQ591.C682 2008 Menggu fo jiao shi. Bei Yuan shi qi, 1368-1634 / 1
BQ591.K55 2006 Ming Qing zhi ji Zang chuan fo jiao zai Menggu di qu de chuan bo = The Tibetan Buddhism in the Mongolia during the Ming and Qing / 1
BQ593.P87 1984 "Biografii͡a Neĭdzhi-toĭna"--istochnik po istorii buddizma v Mongolii / 1
BQ593.W36 2011 Ming mo Qing chu Dalai Lama xi tong yu Menggu zhu bu hu dong guan xi yan jiu = Mingmo Qingchu Dalailama xitong yu Mengguzhubu hudongguanxi yanjiu / 1
BQ597 .J47 2007 Mongolian Buddhism : the rise and fall of the Sangha / 1
BQ599.U43 A27 2019 Enlightenment and the gasping city : Mongolian Buddhism at a time of environmental disarray / 2
BQ609.P475 2013 Buddhism in ancient Arabia & Israel / 1