Call Number Title Count
AY1057.B4Y9 Śāradīẏā saṃkhyā. 1
AY1057.E5A8 The Asylum Press almanac and compendium of intelligence for ... 1
AY1057.G8M93 Mumbaī samācāra dīpotsavī anka. 1
AY1057.H5P7 Prajñāna vārshikī jñānakośa. 1
AY1057.M25M3 Manōrama iyarbukkā. 1
AY1057.M3M3 Divajī aṅka. 1
AY1057.O7O3 Oḍiśā Kohenūra Presa pañjikā. 1
AY1057.T3A74 Ār̲kāṭu Kā. Ve. Citārāmayyar carva mukūrtta pañcāṅkam. 1
AY1057.T3E4 Cirappu malar. 1
AY1057.T3P3 Pārat kanita pañcānkam. 1
AY1057.T3Y3 Yāl̲ppāṇam Irakunātaiyar vākkiya pañcāṅkam. 1
AY1058.F3K45 Kheḍūta ḍāyarī. 1
AY1059.G85J3 Janmabhūmi khagoḷasiddha sūkshma nirayana Bhāratīya pañcāṅga. 1
AY1059.G85K770 1991 Mahākālapurushavarṇana, arthāt, Kālotpatti vijñāna rahasya / 1
AY1059.K47S270 1988 Śatavarṣa pañcāṅgaṃ / 1
AY1144.C480 1985 Xia xiao zheng xi lun / 1
AY1144.H668 1990 Min jian shi yong li shu, 1991-2000 / 1
AY1144.S650 1992 Chinese almanacs / 1
AY1147.C6C56 China yearbooks full-text database 1
AY1147.T53N57 2006 Ñis stoṅ drug loʼi li tho. 1
AY1148.A8L5130 1986 T'ung shu, the ancient Chinese almanac / 1
AY1148.F3W80 1984 Ru he kan dong nong min li / 1
AY1149.T5B340 Bag med ces ʼbod ʼbyuṅ ba bźi ldan chu mo glaṅ loʼi byed grub zuṅ ʼbrel gyi lo tho dgeʼo / 1
AY1149.T5B73 1993 Braṅ bya mkhaʼ me gsal baʼi lo tho : Bod rab byuṅ bcu bdun paʼi lcags lug nas lcags byiʼi bar gi / 1
AY1149.T5 B768 Thun moṅ źes pa ʼbyuṅ ba gsum ldan lcags pho khyi loʼi leʼu tho byed grub zuṅ ʼdrel [sic] mkhas paʼi mgul rgyan źes bya ba / 1
AY1149.T5 B7685 Yoṅs ʼdzin źes pa ʼbyuṅ ba gsum ldan chu pho byi loʼi leʼu tho byed grub zuṅ ʼbrel snaṅ baʼi dgaʼ ston źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5 B769 Źi ba źes pa ʼbyuṅ ba bźi ldan sa mo bya loʼi leʼu tho byed grub zuṅ ʼbrel rdzogs ldan Ku mud bźad paʼi zla gźon źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5B770 ʼGal byed ces pa ʼbyuṅ ba gsum ldan lcags mo phag loʼi leʼu tho byed grub zuṅ ʼbrel rdzogs lṅan snaṅ paʼi dgaʼ ston źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5B778 1972 Bag med ces pa ʼbyuṅ ba bźi ldan chu mo glaṅ loʼi leʼu tho byed ʼgrub zuṅ ʼbrel ñin byed gsal baʼi sgron me źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5 B779 1976 Me la źes pa ʼbyuṅ ba bźi ldan me pho ʼbrug loʼi leʼu tho byed grub zuṅ ʼbrel ʼjig rten mun gźom kun bzaṅ źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5 B787 Srin bu źes paʼ byuṅ ba gsum ldan śiṅ mo yos lʼoi lʼeu tho byed grub zuṅʼ brel gsal byed me loṅ mun sel sgron me źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5G34 1971 ʼGal byed ces pa ʼbyuṅ ba gsum ldan lcags mo phag gi ri tho blaṅ dor gsal sgron źes bya ba bźugs so : rab lo 945, phyi lo 1971. 1
AY1149.T5 M42 Dus kyi pho ña źes paʼ byuṅ ba bźi ldan sa pho rta lʼoi lʼeu tho byed grub zuṅʼ brelʼ bras dkar sa lʼui sñe ma źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5 M5 1974 Srin bu źes paʼ byuṅ ba gsum ldan śiṅ mo yos lʼoi ṛ thu byed grub zuṅʼ brel snaṅ bʼai dgʼa ston źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5R53 1994 Bod kyi lo tho lta staṅs skor / 1
AY1149.T5 R87 2002 Rab rgyan chu mo lug nas me mo bya yi bar gyi bgraṅ bya bco lṅaʼi lo tho mtshar ʼphrul gyi me loṅ źes bya ba bźugs so / 1
AY1149.T5S233 Bag med ces pa ʼbyuṅ ba bźi ldan chu mo glaṅ loʼi zla tho byed grub zuṅ ʼbrel tshig ñuṅ don maṅ śes sla don gsal bźugs so / 1
AY1149.T5S25 1975 Me źes pa ʼbyuṅ ba bźi ldan me pho ʼbrug loʼi lo tho śin tu rgyas pa byed grub zuṅ ʼbrel mkhas dbaṅ nor buʼi ṅo śal bźugs so / 1
AY1149.T5S263 1972 Bag med ces pa ʼbyuṅ ba bźi ldan chu mo glaṅ loʼi zla tho byed grub zuṅ ʼbrel tshig ñuṅ don maṅ śes sla don gsal bźugs so / 1
AY1149.T5 S27 Srin bu źes paʼ byuṅ ba gsum ldan śiṅ mo yos lʼoi lʼeu tho byed grub zuṅʼ brel mkhas pʼai rna rgyan bźugs so / 1
AY1149.T5S28 Thun mon źes pa ʼbyuṅ ba gsum ldan lcags pho khyi loʼi zla tho byed grub zuṅ ʼbrel mkhas dban dgyes pa bskyed paʼi mchod sprin źes bya ba bźugso. 1
AY1149.T5 S29 Yons ʼdzin źes pa ʼbyuṅ ba gsum ldan chu pho byi baʼi leʼu tho byed grub zuṅ ʼbrel bla dpon mkhas rnams ʼchaṅ baʼi mdzes rgyan : bźugs so / 1
AY1149.T5Y660 Yoṅs ʼdzin źes ʼbod ʼbyuṅ ba gsum ldan chu pho byi ba loʼi lo tho dgeʼo : rab lo 946, phyi lo 1972. 1
AY1154.A83 Asahi Shimbun Japan almanac = Asahi Shinbun Japan arumanakku. 1
AY1165.B58M55 1998 ʼBrug lugs zla tho lta thaṅs sogs kyi skor tshogs legs bśad bde skyid dpal ster / 1
AY1165.C3P650 Āpe dēśaya hā lōkaya; [Laṅkāva...jñānakōṣyayi] 1
AY1165.I5A4 Almanak nasional. 1
AY1165.T53B76 2014 Bod kyi srol rgyun le tho lta stangs dang ʼbrel baʼi Bod rtsis rig paʼi rnam bshad kun gsal yid kyi me long zhes bya ba bzhugs so / 1
AY1185.I65 Iran almanac and book of facts. 1
AY1185.I733 2013 Taqvīm-i nujūmī-i yakṣad va bīst sālah-i Īrān / 1
AY1185.K57 Kitāb-i sāl-i Parhām, 1360. 1
AY1185.S19 Sālnāmah-ʼi Pārs. 1
AY1187.A64 Amēnun taretsʻoytsʻě : zbōsali u pitani. 1
AY1187.A645 Amēnun taretsʻoytsʻě : zbōsali u pitani. 1
AY1187.C85 Cumhuriyet almanağı. 1
AY1187.E44 1839 Eghanak 1839 tʻwakanin Kʻristosi. 2
AY1187.E533 Ěndardzak ōratsʻoytsʻ Azgayin Hiwandanotsʻi. 1
AY1187.E543 Ěndardzak taretsʻoyts. 1
AY1187.E75 Erjanik / 1
AY1187.M37 Matbuat almanağı. 1