Author Count
Shields, Graham J 5
Shields, Greg 1
Shields, Hamilton 4
Shields, Hannah 2
Shields, Harold Gustav, 1900- 5
Shields, Harvey M 1
Shields, Helen M 1
Shields, Herbert J 1
Shields, Hugh 2
Shields, I. M 1
Shields, Ingrid 1
Shields, Isaac H 1
Shields, J 2
Shields, J. A. (John Andrew) 2
Shields, J. F 2
Shields, J. G. (James G.), 1957-
Use instead:
Shields, J. Gordon 1
Shields, J. J 4
Shields, J. (James)
Shields, J. L 1
Shields, J. Mark (James Mark)
Use instead:
Shields, J. V. M. (John Veysie Montgomery) 4
Shields, J. W, active 1871 1
Shields, Jack W 1
Shields, James 3
Shields, James, 1806-1879 6
Shields, James, 1918-1978 2
Shields, James, 1957- 1
Shields, James Bowie 1
Shields, James Hall, 1849- 2
Shields, James J 5
Shields, James M 1
Shields, James Mark 3
Shields, James Ralph 1
Shields, James T 1
Shields, Jason, 1969- 1
Shields, Jennifer A. E 1
Shields, Jerry A 10
Shields, Jerry A. Atlas of eyelid and conjunctival tumors 1
Shields, Jerry A. Atlas of intraocular tumors 1
Shields, Jerry A. Atlas of orbital tumors 1
Shields, Joan E 1
Shields, Jody, 1952- 2
Shields, Johanna Nicol 3
Shields, John, 1890- 1
Shields, John, 1954- 2
Shields, John A, -1914 1
Shields, John A., -1914 1
Shields, John A, d. 1914 1
Shields, John Andrew
Shields, John Arthen 1
Shields, John C 1
Shields, John C, 1944- 7
Shields, John C., 1944- 1
Shields, John Erwin 1
Shields, John Knight 1
Shields, John R 1
Shields, John R. Stalker, 1917- 1
Shields, John T 1
Shields, John Veysie Montgomery.