Author Count
Pham Viet Hoa
Pham, Viet Hoa 37
Pham Viet Hong
Use instead:
Pham, Viet Hong 10
Pham, Viet-Thanh 2
Phạm, Việt Thanh 1
Pham, Vincent 1
Pham, Vincent N 2
Pham, Vu Hong 1
Phạm, X. Y. (Xuân Yêm)
Use instead:
Pham, Xuan Huong Thi 2
Phạm Xuân Nam
Use instead:
Phạm, Xuân Nam 2
Phạm Xuân-Yêm
Use instead:
Phạm, Xuân-Yêm 1
Phampas, Demetres,1921-1996.Hellenikos choros,no. 3 1
Phan, Aimee 2
Phan, Alexandria T 1
Phan Anh
Use instead:
Phan, Anh 1
Phan-bdeʼi-sgra-dbyaṅs 1
Phan, Bernard 5
Phan, Bội Châu,1867-1940 1
Phan, Bội Châu,1867-1940.Ngục trung thƯ.English.1978 1
Phan, Cẩm Vân,1945- 1
Phan, Christian P 1
Phan, Chu Trinh,1872-1926 2
Phan Công Chánh,1948- 1
Phan, Cong-Vinh 1
Phan Dình Diêu
Use instead:
Phan, Đình Diệu 1
Phan Duc Hoa 2
Phan, Duc Loi 3
Phan, Emmett 1
Phan, Gia Bè̂n 1
Phan, Hai-Dang 1
Phan, Hanna,1979- 1
Phan, Hao Duy 6
Phan, Hoang Gia 2
Phan, Hoang-Phuong 1
Phan, Hoc 1
Phan, Huy Chú,1782-1840 1
Phan, Huy Lê 1
Phan, Huy Toàn,1971- 1
Phan, Jack 1
Phan, Kenny 1
Phan, Kevin 1
Phan, Khánh 1
Phan, Khoa Tran 1
Phan, Kié̂n Giang 1
Phan, Le Ha,1976- 7
Phan, Long T 3
Phan, Long T.(Long Thanh),1958- 2
Phan, Mai B 1
Phan, Manh-Huong 1
Phan, Marie-Claude 1
Phan, Minh Q 2
Phan, NhatHai 1
Phan Nhiên Hạo
Use instead:
Phan, Nhiên Hạo 1