Author Count
Kahana, Tsvi,1967- 6
Kahana, Yaʻaḳov Zeʼev 1
Kahana, Yehuda,-1819 1
Kahana, Yehuda,-1819.Ḳunṭres ha-sefeḳot 1
Kahana, Yehuda,-1819.Terumat ha-kari 1
Kahana, Yehuda,d. 1819 1
Kahana, Yiśakhar Dov ben Zeʼev 1
Kahana, Yitsḥaḳ ben Naḥman
Kahana, Yitsḥaḳ Zeʼev,1904-1963 1
Kahananui, Dorothy M 1
Kahancová, Marta 1
Kahandagamagē, Piyasēna 19
Kahandagamagē, Sandhyā 1
Kahandalavala, Karl 1
Kahane 1
Kahane, A 1
Kahane, A. (Ahuvia)
Kahane, Adam 3
Kahane, Ahuvia 11
Kahane, Anetta,1954- 2
Kahane, Anne 1
Kahane, Arthur,1872-1932 3
Kahane, Catharina 1
Kahane, Catharina,1967- 1
Kahane, Charles J 1
Kahane, Charles Jesse 18
Kahane, Claire 4
Kahane, David J.(David Joshua),1962- 2
Kahane, Eric 8
Kahane, Ernest 5
Kahane, Gabriel 3
Kahane, Gabriel.Being alive 1
Kahane, Gabriel.Song 1
Kahane, Guy,1971- 2
Kahane, Henry,1902-1992 11
Kahane, Henry Romanos,1902- 1
Kahane, Howard,1928- 3
Kahane, Isaac Zeeb 1
Kahane, Itzhak 2
Kahane, Jack,1887-1939 1
Kahane, Jacques,1900- 3
Kahane, Jean-Pierre 13
Kahane, Jeffrey 2
Kahane, Jeffrey,1956- 17
Kahane, Juliette 2
Kahane, Kitty 1
Kahane, Leo H 4
Kahane, Leon 1
Kahane, Libby 1
Kahane, Lisa 1
Kahane, Martin David
Use instead:
Kahane, Martine 9
Kahane, Martine,1946- 1
Kahane, Maurice
Kahane, Max 5
Kahane, Meir 10
Kahane, P. P 3
Kahane, Philippe 1
Kahane, Renée 3
Kahane, Renee 3