Author Count
Guang, Hua 1
Guang hua bian ji bu 4
Guang hua chu ban gong si.Bian ji wei yuan hui 1
Guang hua chu ban she 3
Guang hua da xue 3
Guang hua da xue (Shanghai) 1
Guang hua da xue, Shanghai 1
Guang hua da xue.Zhongguo yu wen xue hui 1
Guang hua hua bao za zhi she 2
Guang hua hua bao za zhi she (Taipei, Taiwan) 1
Guang hua shu bao za zhi she 1
Guang hua shu ju (Shanghai, China).Bian ji bu 1
Guang hua Xian di ming ling dao xiao zu ban gong shi 1
Guang hua yu di xue she 1
Guang hua za zhi she 1
Guang hui de zhe xue si xiang bian xie zu 1
Guang ji Xian ge wei hui wei sheng ke 1
Guang ji Xian ren min zheng fu 1
Guang ji Xian Xian zhi bian zuan wei yuan hui 1
Guang ji Xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi 1
Guang, Jian 1
Guang jiao jing chu ban she 6
Guang, Kuan 1
Guang, Lei,1965- 2
Guang ling shu she 1
Guang, Lu 2
Guang, Lu,1604-1650 or 51 1
Guang, Lu,1919-1964 1
Guang lu xiang zhi bian zuan wei yuan hui 1
Guang, Meihong 1
Guang ming ban yue kan she 1
Guang ming chu ban she 1
Guang ming ri ban she 1
Guang ming ri bao 1
"Guang ming ri bao 40 nian" bian ji xiao zu
Guang ming ri bao bian ji bu 1
Guang ming ri bao chu ban she 2
Guang ming ri bao chu ban she.Ruan jian chu ban bu 2
"Guang ming ri bao" ji zhe bu 1
Guang ming ri bao ke ji bu 2
Guang ming ri bao "Ke xue" fu kan zu 1
Guang ming ri bao "Ke xue she hui zhu yi" zhuan kan zu 1
"Guang ming ri bao" qun gong bu 1
Guang ming ri bao she 6
Guang ming ri bao she."Jiao yu ke xue" zhuan kan zu 1
Guang ming ri bao she.Li lun bu 1
"Guang ming ri bao si shi nian" bian ji xiao zu 1
Guang ming ri bao.Wen yi bu 1
Guang ming ri bao xin wen yan jiu suo (China) 1
Guang ming she
Guang, Pan 1
Guang qi she 1
Guang qiao shu yuan 1
Guang, Qingping
Use instead:
Guang, Qun 1
Guang, Ran 1
Guang rao Xian tu di guan li ju 1
Guang, Ren.Silver clouds chasing the moon;arranged 1
Guang, Ri 1
Guang, Rusi 3