Author Count
"Zhongguo di li di tu ji" bian wei hui 1
Zhongguo di li mo xing zhi zao she 3
Zhongguo di li xue hui 16
Zhongguo di li xue hui di mao xue shu tao lun hui.(1963 :Beijing, China) 1
Zhongguo di li xue hui di mao xue shu tao lun hui(1965 :Guangzhou, China) 1
Zhongguo di li xue hui di mao xue shu tao lun hui(1977 :Tianjin, China) 1
Zhongguo di li xue hui.Di mao zhuan ye wei yuan hui 3
Zhongguo di li xue hui.Di tu xue yu di li xin xi xi tong zhuan ye wei yuan hui 1
Zhongguo di li xue hui.Jing ji di li zhuan ye wei yuan hui 1
Zhongguo di li xue hui jing ji di li zhuan ye wei yuan hui 1
Zhongguo di li xue hui.Li shi di li zhuan ye wei yuan hui 1
Zhongguo di li xue hui.Nian hui.(1963 :Hangzhou, China) 1
Zhongguo di li xue hui.Sha mo fen hui 1
Zhongguo di li xue hui.Shan di yan jiu wei yuan hui 1
Zhongguo di li xue hui, Zhongguo ce hui xue hui zhi tu zhuan ye wei yuan hui 1
Zhongguo di li xue hui.Zi ran di li zhuan ye wei yuan hui 1
Zhongguo di li yan jiu suo 4
Zhongguo di li yan jiu suo.Geographical memoirs 1
Zhongguo di li yu yan xue guo ji xue shu yan tao hui (1st :2010 :Beijing yu yan da xue) 1
Zhongguo di li yu yan xue guo ji xue shu yan tao hui(3rd :2014 :Ji nan da xue) 1
Zhongguo di ming wei yuan hui 4
Zhongguo di ming xue yan jiu hui 1
Zhongguo di ming yan jiu suo 2
Zhongguo di qi ci bei ji ke xue kao cha dui 1
Zhongguo di qiu wu li xue hui 3
"Zhongguo di ren quan zhuang kuang" (bai bi shu) xue xi cai liao bian xie zu 1
Zhongguo di san chan ye bian ji bu 1
Zhongguo di si ji yan jiu wei yuan hui 4
Zhongguo di si ji yan jiu wei yuan hui.Huan jing kao gu zhuan ye wei yuan hui 1
Zhongguo di tu chu ban she 130
Zhongguo di tu chu ban she.Di tu kai fa shi 1
Zhongguo di tu chu ban she.Zhongguo shi jie di tu bian zhi zhong xin 1
"Zhongguo di tu di gai ge" bian ji bu 1
Zhongguo di xing tu bian zuan hui, Chungking 1
Zhongguo di xue hui 1
Zhongguo di xue yan jiu suo (Yang-ming-shan, Taiwan)Di tu bian zuan wei yuan hui 1
Zhongguo di zhen ju di qiu wu li yan jiu suo 1
"Zhongguo di zhen ju di zhen yan jiu suo zhi" bian wei hui 1
Zhongguo di zhen ju fen xi yu bao zhong xin 1
Zhongguo di zhen li shi zi liao bian ji wei yuan hui.Zong bian shi 1
Zhongguo di zhen xue hui 3
Zhongguo di zhen xue hui.Tectonophysical Association 1
Zhongguo di zheng yan jiu suo 9
Zhongguo di zheng yan jiu suo cong kan 186
Zhongguo di zheng yan jiu suo.Di zheng da ci dian bian ji wei yuan hui 1
Zhongguo di zheng yan jiu suo (Taipei).Zhongguo di zheng yan jiu suo cong kan 2
Zhongguo di zheng yan jiu suo.Zonngguo di zheng yan jiu suo cong kan 1
Zhongguo di zhi bo wu guan 1
Zhongguo di zhi da xue 5
Zhongguo di zhi da xue (Wuhan)
Zhongguo di zhi diao cha suo
Zhongguo di zhi ke xue yan jiu yuan
Zhongguo di zhi ke xue yan jiu yuan.Di zhi li xue yan jiu suo.Bian tu zu 1
Zhongguo di zhi ke xue yuan 11
Zhongguo di zhi ke xue yuan.Chengdu di zhi kuang chan yan jiu suo 1
Zhongguo di zhi ke xue yuan.Di ceng gu sheng wu lun wen ji bian wei hui 1
Zhongguo di zhi ke xue yuan.Di kuang suo 1
Zhongguo di zhi ke xue yuan.Di zhi li xue yan jiu suo 2
Zhongguo di zhi ke xue yuan.Di zhi yan jiu suo 10
Zhongguo di zhi ke xue yuan.Gao yuan di zhi yan jiu suo 1