Showing 1 - 25 results of 25 for search '"Rare books -- Conservation and restoration"' Refine Results
 1. 1
  Zi ran yin su yu wen xian bao hu guo ji yan tao hui lun wen ji /
  自然因素与文献保护国际研讨会论文集 /
  Published 2011
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2011.
  國家圖書館出版社,
  6, 2, 375 p. : ill. ; 26 cm.
  Print Book
 2. 2
  Yunnan shao shu min zu gu ji bao hu yan jiu /
  云南少数民族古籍保护研究 /
  by Shen, Zheng, 1968-
  Published 2012
  Beijing : Min zu chu ban she, 2012.
  民族出版社,
  4, 3, 2, 203 p. : ill. ; 24 cm.
  Print Book
 3. 3
  Gu ji xiu fu an li shu ping /
  古籍修复案例述评 /
  by Zhang, Ping
  Published 2012
  Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012.
  国家图书馆出版社,
  2, 2, 2, 209 pages : illustrations ; 26 cm
  Print Book
 4. 4
  Kichōsho dejitaru ākaibu no jissen gihō : HUMI purojekuto no jitsurei ni manabu /
  貴重書デジタルアーカイブの実践技法 : HUMIプロジェクトの実例に学ぶ /
  by Kashimura, Masaaki, 1965-
  Published 2010
  Tōkyō : Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai, 2010.
  慶応義塾大学出版会,
  272 pages : illustrations ; 22 cm
  Print Book
 5. 5
  Hai xia liang an Zhonghua gu ji bao hu lun zhu ti yao (2011-2015) /
  海峡两岸中华古籍保护论著提要(2011-2015) /
  Published 2017
  Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017.
  国家图书馆出版社,
  526 pages ; 26 cm
  Print Book
 6. 6
  Wen xian yong zhi bao cun shou ming yan jiu /
  文献用纸保存寿命研究 /
  by Tian, Zhouling
  Published 2017
  Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017.
  国家图书馆出版社,
  2, 3, 107 pages : illustrations ; 21 cm
  Print Book
 7. 7
  Wen xian yan jiu yu wen xian bao hu /
  文献研究与文献保护 /
  by Su, Pinhong
  Published 2009
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2009.
  国家图书馆出版社,
  2, 340 p. : ill. ; 23 cm.
  Print Book
 8. 8
  Gu ji zhuang xiu zhi shi ji qi cao zuo ji yi /
  古籍装修知识及其操作技艺 /
  by Bai, Shuchun
  Published 2014
  Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2014.
  宁夏人民出版社,
  4, 3, 306 pages : illustrations ; 23 cm
  Print Book
 9. 9
  Dang an xue shi ye xia de Dongba gu ji wen xian yi chan bao hu yan jiu /
  档案学视野下的东巴古籍文献遗产保护研究 /
  by Hu, Ying
  Published 2016
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016.
  中国社会科学出版社,
  2, 4, 273 pages : illustrations ; 24 cm.
  Print Book
 10. 10
  Zhongguo shao shu min zu gu ji bao hu yu fa zhan bao gao (1982-2012) = Zhongguo shaoshuminzu guji baohu yu fazhan baogao /
  中国少数民族古籍保护与发展报告(1982-2012) = Zhongguo shaoshuminzu guji baohu yu fazhan baogao /
  Published 2013
  Beijing : Min zu chu ban she, 2013.
  民族出版社,
  2, 336 pages ; 26 cm.
  Print Book
 11. 11
  Zhongguo gu ji zhuang ju /
  中国古籍装具 /
  by Chen, Hongyan
  Published 2012
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012.
  国家图书馆出版社,
  1, 2, 108 p. : col. ill. ; 30 cm.
  Print Book
 12. 12
  Zhongguo gu dai wen xian de bao hu /
  中国古代文献的保护 /
  by Wang, Guoqiang, 1963-
  Published 2015
  Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2015.
  武汉大学出版社,
  9, 3, 4, 268 pages ; 24 cm.
  Print Book
 13. 13
  Kang zhan shi qi gu ji qiang jiu bao hu shi ji wen ji /
  抗战时期古籍抢救保护史迹文集 /
  Published 2015
  Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2015.
  北京大学出版社,
  3, 2, 419 pages : illustrations, portraits ; 25 cm
  Print Book
 14. 14
  Zhang Yuanji yu Zhonghua gu ji bao hu yan jiu /
  張元濟与中华古籍保护研究 /
  Published 2018
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2018.
  上海古籍出版社,
  2, 399 pages : illustrations ; 21 cm
  Print Book
 15. 15
  Published 1983
  Villeurbanne : Presses de l'E.N.S.B., 1983.
  233 p. : ill. ; 27 cm.
  Print Book
 16. 16
 17. 17
  Gu ji jian ding yu wei hu yan xi hui zhuan ji /
  古籍鑑定與維護研習會專集 /
  Published 1985
  Taibei Shi : Zhongguo tu shu guan xue hui, Minguo 74 [1985]
  中國圖書館學會,
  381 p., [8] p. of plates : ill. (some col.) ; 27 cm.
  Print Book
 18. 18
  by Brown, Margaret
  Published 1981
  Washington : Preservation Office, Research Services, Library of Congress, 1981.
  xxviii, 289 p. : ill. ; 28 cm.
  U.S. Federal Government Document Print Book
 19. 19
  2016 nian gu ji bao hu yu xiu fu guo ji xue shu yan tao hui lun wen hai bao ji /
  2016年古籍保护与修复国际学术研讨会论文海报集 /
  Published 2018
  Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2018.
  广西师范大学出版社,
  5, 5, 547 pages ; color illustrations, charts, facsimiles, forms ; 24 cm.
  Print Book
 20. 20
  Published 1993
  [Chicago, Ill.?] : American Library Association, Rare Books and Manuscripts Section [and] Government Documents Round Table [and] Map and Geography Round Table, Joint Committee on Government Documents as Rare Books, 1993.
  121 leaves : ill. ; 28 cm.
  Print Book
 21. 21
  by Brown, Margaret R.
  Published 1982
  Washington, D.C. : Library of Congress : For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 1982.
  xxviii, 289 p. : ill. ; 28 cm.
  U.S. Federal Government Document Print Book
 22. 22
  Published 2000
  Sankt-Peterburg : BAN, 2000.
  147 p. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 23. 23
  Taiwan di qu Zhong wen shan ben tu shu chong hai fang zhi zhi yan jiu /
  臺灣地區中文善本圖書蟲害防治之研究 /
  by Hong Wang, Huihui
  Published 1991
  Taibei Shi : Han Mei tu shu you xian gong si, 1991.
  漢美圖書有限公司,
  x, 173 p. : ill. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 24. 24
  Wen ming de shou wang : gu ji bao hu de li shi yu tan suo = Bastions of civilization : a history and exploration of ancient book conservation /
  文明的守望 : 古藉保护的历史与探索 = Bastions of civilization : a history and exploration of ancient book conservation /
  Published 2006
  Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2006.
  北京图书馆出版社,
  18, 217, [2] p. : col. ill. ; 29 cm.
  E-Resource Print Book
 25. 25
  Kojŏnjŏk.
  古典籍.
  Published 2005
  Sŏul Tŭkpyŏlsi : Hanʻguk Ko Chŏnjŏk Pojon Hyŏbŭihoe
  韓國 古典籍 保存 協議會
  v. : ill. ; 26 cm.
  Print Journal