Showing 1 - 60 results of 86 for search '"Rare books -- China"' Refine Results
 1. 1
  Lüshun bo wu guan guan cang zhen xi ben wen xian xu lu /
  旅顺博物馆馆藏珍稀本文献叙录 /
  Published 2011
  Shenyang Shi : Liaoning mei shu chu ban she, 2011.
  辽宁美术出版社,
  143 pages : color illustrations ; 30 cm
  Print Book
 2. 2
  Suzhou bo wu guan cang gu ji shan ben /
  苏州博物馆藏古籍善本 /
  Published 2012
  Beijing : Wen wu chu ban she, 2012.
  文物出版社,
  307 p. : col. ill. ; 30 cm.
  Print Book
 3. 3
  Gu ji zheng li yan jiu /
  古籍整理研究 /
  by Hu, Daojing
  Published 2011
  Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2011.
  上海人民出版社,
  3, 2, 3, 570 p., [4] p. of plates : ill. ; 25 cm.
  Print Book
 4. 4
  Zhongguo gu ji liu san yu hui gui /
  中国古籍流散与回归 /
  by Wang, Yu, 1967-
  Published 2012
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012.
  中国社会科学出版社,
  2, 2, 6, 273 pages ; 24 cm
  Print Book
 5. 5
  Gu shu xi zhu ji xu bian /
  古书犀烛记续编 /
  by Yuan, Fangrong, 1954-
  Published 2013
  Hangzhou : Zhe jiang da xue chu ban she, 2013.
  浙江大学出版社,
  3, 271 pages : illustrations ; 23 cm.
  Print Book
 6. 6
  Ri cang Han ji yan jiu : yi Song Yuan ban wei zhong xin /
  日藏汉籍研究 : 以宋元版为中心 /
  by Huang, Huazhen
  Published 2013
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2013.
  中华书局,
  326 pages, [16] leaves of plates : illustrations, facsimiles ; 23 cm
  Print Book
 7. 7
  Shoshigaku no susume : Chūgoku no aisho bunka ni manabu /
  書誌学のすすめ : 中国の愛書文化に学ぶ /
  by Takahashi, Satoshi, 1957-
  Published 2010
  Tōkyō : Tōhō Shoten, 2010.
  東方書店,
  274 p. : ill. ; 19 cm.
  Print Book
 8. 8
  Ren yu shu jian yi lao /
  人与书渐已老 /
  by Wei, Yang
  Published 2009
  Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she, 2009.
  上海远东出版社,
  2, 2, 194 p. : ill. ; 24 cm.
  Print Book
 9. 9
  Guo li zhong yang tu shu guan shan ben tu shu huan deng pian xuan ji /
  國立中央圖書館善本圖書幻灯片選輯 /
  Published 1979
  [Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, Minguo 68 [1979]
  國立中央圖書館,
  308 slides in 5 albums. : col. +
  Video Image Audio cassette
 10. 10
  Shu cong lao du yu /
  书丛老蠹鱼 /
  by Shen, Jin, 1945-
  Published 2011
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2011.
  中华书局,
  4, 4, 326 p. : col. ill. ; 23 cm.
  Print Book
 11. 11
  Zhi run mo xiang hua gu ji /
  纸润墨香话古籍 /
  by Meng, Xianjun, 1947-
  Published 2009
  Beijing : Xue yuan chu ban she, 2009.
  学苑出版社,
  2, 319 p., [14] p. of plates : ill. (some col.) ; 23 cm.
  Print Book
 12. 12
  Guo jia tu shu guan cang Qing dai Yi wen tian fu zhang bu yan jiu = Guojia tushuguan cang Qingdai Yiwen tianfu zhangbu yanjiu /
  国家图书馆藏清代彝文田赋账簿研究 = Guojia tushuguan cang Qingdai Yiwen tianfu zhangbu yanjiu /
  by Zhu, Chongxian
  Published 2013
  Beijing : Min zu chu ban she, 2013.
  民族出版社,
  4, 4, 2, 352 pages : facsimiles ; 24 cm.
  Print Book
 13. 13
  Xin qing wen miao xiang : Qing gong shan ben xie jing /
  心清闻妙香 : 清宮善本写经 /
  Published 2009
  Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2009.
  紫禁城出版社,
  143 pages : color illustrations ; 29 cm
  Print Book
 14. 14
  Xi nan shao shu min zu jing ji gu ji wen xian yan jiu /
  西南少数民族经济古籍文献研究 /
  by Chen, Haiyu, 1975-
  Published 2017
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017.
  中國社会科学出版社,
  299 pages ; 24 cm
  Print Book
 15. 15
  Si ku quan shu jing hua /
  四库全书精华 /
  Published 2016
  Shenyang Shi : Liao hai chu ban she, 2016.
  辽海出版社,
  4 volumes ; 22 cm.
  Print Book
 16. 16
  Tong wen yu zu ben : xin chu jian bo yu gu shu xing cheng yan jiu /
  同文与族本 : 新出简帛与古书形成研究 /
  by Li, Rui
  Published 2017
  Shanghai : Zhong xi shu ju, 2017.
  中西書局,
  4, 274 pages ; 24 cm.
  Print Book
 17. 17
  Liu chao Sui Tang Han ji jiu chao ben yan jiu /
  六朝隋唐漢籍舊鈔本研究 /
  by Tong, Ling, 1981-
  Published 2017
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2017.
  中華書局,
  3, 5, 405 pages : illustrations ; 22 cm.
  Print Book
 18. 18
  Cang yuan pi zhu ying shu yu lu /
  藏園批注楹書隅錄 /
  by Yang, Shaohe, 1832-1875
  Published 2017
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2017.
  中華書局,
  5, 6, 12, 395 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations ; 21 cm.
  Print Book
 19. 19
  Liao bu qi de Song ban shu /
  了不起的宋版书 /
  Published 2017
  Beijing Shi : Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2017.
  中信出版集团股份有限公司,
  189 pages, : color illustrations ; 26 cm.
  Print Book
 20. 20
  Zhongguo shao shu min zu gu ji wen xian zheng li yan jiu = The arrangement and research on ancient documents of the ethnic minorities in China /
  中国少数民族古籍文献整理研究 = The arrangement and research on ancient documents of the ethnic minorities in China /
  by Zhu, Chongxian
  Published 2017
  Beijing : Shang wu yin shu guan, 2017.
  商務印書館,
  2, 2, 348 pages : illustrations ; 24 cm
  Print Book
 21. 21
  Zhongguo shui li gu ji ban ben cong tan /
  中国水利古籍版本丛谈 /
  by Shi, Guangming
  Published 2018
  Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she, 2018.
  中国农业出版社,
  6, 3, 337 pages : facsimiles ; 24 cm
  Print Book
 22. 22
  Cangyuan ding bu Lüting zhi jian chuan ben shu mu /
  藏園订補郘亭知見傳本書目 /
  by Fu, Zengxiang, 1872-1949
  Published 2009
  Beijing : Zhonghua shu ju, 2009.
  中華書局,
  4 volumes (4, 30, 1630, 302 pages, 4 unnumbered pages of plates) : illustrations ; 21 cm.
  Print Book
 23. 23
  Wei Jin zi shu yan jiu /
  魏晋子书研究 /
  by Wang, Lin, 1952-
  Published 2019
  Beijing : Shang wu yin shu guan, 2019.
  商務印書館,
  4, 537 pages ; 25 cm
  Print Book
 24. 24
  Li dai xue shu bi ji zhong yu yan wen zi xue lun shu zheng li he yan jiu /
  历代学术笔记中语言文字学论述整理和研究 /
  by Li, Juanhong
  Published 2018
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018.
  中国社会科学出版社,
  3, 3, 498 pages ; 24 cm
  Print Book
 25. 25
  Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang Ming dai shan ben bie ji cong kan /
  美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏明代善本別集叢刊 /
  Published 2017
  Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017.
  廣西師範大學出版社,
  40 volumes : facsimiles ; 27 cm.
  Print Book
 26. 26
  Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang Ming Qing shan ben zong ji cong kan /
  美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏明清善本總集叢刊 /
  Published 2017
  Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017.
  廣西師範大學出版社,
  139 volumes : facsimiles ; 27 cm.
  Print Book
 27. 27
  Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang Qing dai shan ben bie ji cong kan /
  美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏清代善本别集叢刊 /
  Published 2017
  Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017.
  廣西師範大學出版社,
  68 volumes : facsimiles ; 27 cm.
  Print Book
 28. 28
  Dalian tu shu guan shan ben gu ji cang shu yin jian ji kao /
  大連圖書館善本古籍藏書印鉴輯考 /
  by Wang, Yulin
  Published 2017
  Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017.
  广西师范大学出版社,
  2 volumes : color illustrations ; 27 cm.
  Print Book
 29. 29
  Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang xi jian lei shu hui kan /
  美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏稀見類書彙刊 /
  Published 2017
  Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017.
  廣西師範大學出版社,
  46 volumes : facsimiles ; 27 cm.
  Print Book
 30. 30
  Ji gu ge hui ji = The collective materials on jiguge = Jiguge huiji /
  汲古閣匯紀 = The collective materials on jiguge = Jiguge huiji /
  by Su, Xiaojun
  Published 2018
  Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2018.
  北京大學出版社,
  2 volumes : color illustrations ; 24 cm
  Print Book
 31. 31
  Song ren bie ji xu lu : zeng ding ben /
  宋人别集叙錄 : 增訂本 /
  by Zhu, Shangshu
  Published 2020
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2020.
  中華書局,
  3 volumes (23,1673 pages) ; 21 cm
  Print Book
 32. 32
  Gu ji shan ben zhang gu /
  古籍善本掌故 /
  Published 2017
  Shanghai Shi : Shanghai yuan dong chu ban she, 2017.
  上海远东出版社,
  2 volumes : color facsimiles ; 26 cm.
  Print Book
 33. 33
  Ren Jiyu lun gu ji zheng li /
  任继愈论古籍整理 /
  by Ren, Jiyu, 1916-2009
  Published 2016
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016.
  国家图书馆出版社,
  2, 3, 204 pages ; 21 cm
  Print Book
 34. 34
  Han Wei zi shu yan jiu = Research of Zi Shu in Han and Wei dynasties /
  汉魏子书研究 = Research of Zi Shu in Han and Wei dynasties /
  by Yin, Yushan
  Published 2018
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018.
  中国社会科学出版社,
  4, 5, 355 pages ; 24 cm.
  Print Book
 35. 35
  Gu ji shan ben /
  古籍善本 /
  by Chen, Xianxing, 1951-
  Published 2020
  Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2020.
  上海人民出版社,
  5, 24, 12, 541 pages : illustrations, portrait ; 25 cm
  Print Book
 36. 36
  Gu shu xi zhu ji /
  古书犀烛记 /
  by Yuan, Fangrong, 1954-
  Published 2013
  Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2013.
  浙江大学出版社,
  3, 262 pages, 16 pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 23 cm.
  Print Book
 37. 37
  Wen xian : wen yuan jing dian ji cheng = Wenxian : wenyuan jingdian jicheng /
  文献 : 文苑经典集成 = Wenxian : wenyuan jingdian jicheng /
  by Guo, Yanhong
  Published 2015
  Shantou Shi : Shantou da xue chu ban she, 2015.
  汕頭大學出版社,
  2, 2, 106 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
  Print Book
 38. 38
  Shou du tu shu guan cang guo jia zhen gui gu ji tu lu /
  首都圖書館藏國家珍貴古籍圖錄 /
  Published 2013
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2013.
  國家圖書館出版社,
  6, 7, 1, 462 pages : color illustrations ; 30 cm.
  Print Book
 39. 39
  Fu Xihua cang gu ben xiao shuo cong kan /
  傅惜華藏古本小說叢刊 /
  Published 2016
  Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2016.
  學苑出版社,
  301 volumes : illustrations ; 22 cm
  Print Book
 40. 40
  Zhongguo chuan tong wen hua yu dian ji lun cong = Chuantongwenhuayudianjiluncong /
  中国传统文化与典籍论丛 = Chuantongwenhuayudianjiluncong /
  Published 2014
  Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2014.
  甘肃人民出版社,
  1, 438 pages : illustrations, maps ; 24 cm
  Print Book
 41. 41
  Chaoxian suo kan Zhongguo zhen ben xiao shuo cong kan /
  朝鮮所刊中國珍本小說叢刊 /
  Published 2014
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014.
  上海古籍出版社,
  9 volumes ; 27 cm
  Print Book
 42. 42
  Gu ji zheng li chu ban shi jiang /
  古籍整理出版十讲 /
  Published 2002
  Changsha Shi : Yuelu shu she, 2002.
  岳麓书社,
  2, 314 p. : ports. ; 20 cm.
  Print Book
 43. 43
  Shu chi xian hua /
  书痴闲话 /
  by Wu, Xingwen, 1957-
  Published 2002
  Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2002.
  云南人民出版社,
  2, 4, 324 p. : ill. ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 44. 44
  Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang gao chao jiao ben hui kan /
  美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏稿鈔校本彙刊 /
  Published 2016
  Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016.
  廣西師範大學出版社,
  123 volumes : facsimiles (some color) ; 27 cm.
  Print Book
 45. 45
  Riben suo cang Zhongguo xi qu wen xian yan jiu = Riben suo cang Zhongguo xiqu wenxian yanjiu /
  日本所藏中國戲曲文献研究 = Riben suo cang Zhongguo xiqu wenxian yanjiu /
  by Huang, Shizhong, 1960-
  Published 2011
  Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2011.
  高等教育出版社,
  [12], 345 p. : ill. ; 26 cm.
  Print Book
 46. 46
  Hui zu gu ji wen xian yan jiu /
  回族古籍文献研究 /
  by Chen, Dongmei
  Published 2015
  Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2015.
  宁夏人民出版社,
  3, 289 pages : illustrations ; 24 cm
  Print Book
 47. 47
  Gu ji ying yin chu ban cong tan /
  古籍影印出版丛谈 /
  Published 2006
  Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2006.
  天津古籍出版社,
  1 online resource (144 pages)
  E-Resource Book
 48. 48
  Hafo Yanjing tu shu guan cang gu ji zhen ben cong kan. Jing bu /
  哈佛燕京圖書館藏古籍珍本叢刊.
  Published 2016
  Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016.
  國家圖書館出版社,
  12 volumes ; 27 cm.
  Print Book
 49. 49
  Zhongguo gu ji zheng li ti shi yan jiu = A study to the style and form of annotated and collated works of Chinese ancient books /
  中囯古籍整理体式硏究 = A study to the style and form of annotated and collated works of Chinese ancient books /
  by Feng, Haofei
  Published 2003
  Beijing Shi : Gao deng jiao yu chu ban she, 2003.
  高等敎育出版社,
  v, 345 p. : ill. ; 23 cm.
  Print Book
 50. 50
  Tian zhang mi zong : Gu ji zheng li xin lun = Tianzhang mizong guji zhengli xinlun /
  天章觅踪 : 古籍整理新论 = Tianzhang mizong guji zhengli xinlun /
  by Huang, Jiannian, 1966-
  Published 2011
  Wuhu Shi : Anhui shi fan da xue chu ban she, 2011.
  安徽师范大学出版社,
  2, 4, 2, 252 p. : ill. ; 26 cm.
  Print Book
 51. 51
  Zheng shi Song Yuan ban zhi yan jiu /
  正史宋元版之研究 /
  by Ozaki, Yasushi
  Published 2018
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2018.
  中華書局,
  11, 2, 2, 4, 725 pages, 21 unnumbered pages of plates : facsimiles ; 24 cm
  Print Book
 52. 52
  Ti hang ji : Ri cang Han ji Zhong Ri xue shu dui hua lu /
  梯航集 : 日藏漢籍中日學術對話錄 /
  Published 2018
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2018.
  上海古籍出版社,
  2, 2, 447 pages : illustrations ; 24 cm.
  Print Book
 53. 53
  Hafo Yanjing tu shu guan cang gu ji zhen ben cong kan. Shi bu /
  哈佛燕京圖書館藏古籍珍本叢刊.
  Published 2018
  Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2018.
  國家圖書館出版社,
  24 volumes ; 27 cm.
  Print Book
 54. 54
  Zhejiang tu shu guan cang guo jia zhen gui gu ji ti ba tu lu /
  浙江图书馆藏国家珍贵古籍题跋图录 /
  Published 2017
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017.
  国家图书馆出版社,
  4, 340 pages ; 30 cm
  Print Book
 55. 55
  Zhen bi lou cong shu /
  枕碧楼丛书 /
  Published 2006
  Beijing Shi : Zhi shi chan quan chu ban she, 2006.
  知识产權出版社,
  2, 499 p. ; 23 cm.
  Print Book
 56. 56
  Riben cang Song ren wen ji shan ben gou chen /
  日本藏宋人文集善本鈎沈 /
  by Yan, Shaodang, 1940-
  Published 1996
  [Hangzhou shi] : Hangzhou da xue chu ban she, 1996.
  杭州大學出版社,
  3, 1, 8, 2, 375 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 57. 57
  Zhongguo gu ji zheng li ti shi yan jiu /
  中国古籍整理体式研究 /
  by Feng, Haofei
  Published 1997
  Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 1997.
  北京图书馆出版社,
  3, 6, 415 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 58. 58
  Zhou Guangye bi ji si zhong /
  周廣業筆記四種 /
  by Zhou, Guangye, 1730-1798
  Published 2013
  Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2013.
  浙江古籍出版社,
  2 volumes ; 25 cm.
  Print Book
 59. 59
  Song Yuan ben hang ge biao /
  宋元本行格表 /
  Published 1991
  Beijing : Zhonghua shu ju, 1991.
  中華書局,
  [165] p. ; 19 cm.
  Print Book
 60. 60
  Hanguo cang Zhongguo xi jian zhen ben xiao shuo /
  韩国藏中国稀見珍本小说 /
  Published 1997
  Beijing : Zhongguo da bai ke juan shu chu ban she, 1997.
  中国大百科全书出版社,
  5 v. ; 21 cm.
  Print Book