Showing 1 - 8 results of 8 for search '"Learning and scholarship -- Taiwan"' Refine Results
 1. 1
  Yu Yingshi fang tan lu /
  余英时访谈录 /
  by Yu, Yingshi
  Published 2012
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2012.
  中華書局,
  3, 224 p. : col. ill. ; 22 cm.
  Print Book
 2. 2
  Shi you ji wang : Yu Yingshi huai jiu ji /
  師友记往 : 余英时怀旧集 /
  by Yu, Yingshi
  Published 2013
  Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2013.
  北京大學出版社,
  177 p. : ill., ports. ; 24 cm.
  Print Book
 3. 3
  Xue si da wen : Yu Yingshi fang tan ji /
  學思答問 : 余英时访谈集 /
  by Yu, Yingshi
  Published 2013
  Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2013.
  北京大学出版社,
  199 pages ; 24 cm.
  Print Book
 4. 4
  Published 2013
  Sense Publishers, 2013.
  178 pages : illustrations ; 93 x 62 cm.
  Print Book
 5. 5
  Wo zou guo de lu : Yu Yingshi fang tan lu /
  我走過的路 : 余英時訪談錄 /
  by Yu, Yingshi
  Published 2012
  Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012.
  聯經出版事業股份有限公司,
  iv, 238, 64 p., [16] p. of plates : col. ill. ; 21 cm.
  Print Book
 6. 6
  Jian guo bai nian te ji : Yu da shi Yingshi xian sheng de yi duan gong an ji qi hou guo /
  建國百年特輯 : 余大師英時先生的一段公案及其後果 /
  Published 2011
  Taibei Shi : Xin gao di wen hua shi ye you xian gong si, 2011.
  新高地文化事業有限公司,
  320 p. : ill. ; 22 cm.
  Print Book
 7. 7
  Zhonghua Minguo shi xue shu zhi : chu gao /
  中華民國史學術志 : 初稿 /
  Published 1996
  Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 85 [1996]
  國史館,
  1, 2, 4, 944 p. ; 27 cm.
  E-Resource Print Book
 8. 8
  Wo de xue si li cheng : Guo li Taiwan da xue tong shi jiao yu lun tan /
  我的學思歷程 : 國立臺灣大學通識敎育論壇 /
  Published 2002
  Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2002.
  國立臺灣大學出版中心,
  v. : ill. ; 22 cm.
  Print Book