Showing 1 - 4 results of 4 for search '"Cholera -- China"' Refine Results
 1. 1
  Qin Hua Ri jun xi jun zhan shu yi huo luan shou hai xing cun zhe shi lu = Qinhua Rijun xijunxhan shuyi huoluan shouhai xingcunzhe shilu /
  侵华日军细菌战鼠疫霍乱受害幸存者实录 = Qinhua Rijun xijunxhan shuyi huoluan shouhai xingcunzhe shilu /
  by Li, Xiaofang, 1971-
  Published 2017
  Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2017.
  浙江人民出版社,
  4, 221 pages : illustrations, maps, portraits ; 30 cm.
  Print Book
 2. 2
  Qin Hua Ri jun zai Zhongguo shi shi de huo luan xi jun zhan yan jiu = Cholera Wars launched by Japanese army in China /
  侵华日军在中国实施的霍乱细菌战研究 = Cholera Wars launched by Japanese army in China /
  by Luo, Yunsheng
  Published 2020
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2020.
  中國社会科学出版社,
  4, 186 pages : illustrations ; 24 cm.
  Print Book
 3. 3
  by Wu, Liande, 1879-1960
  Published 1934
  Shanghai, China : National Quarantine Service, 1934.
  xxii, 197 p. : ill. ; 24 cm.
  E-Resource Print Book
 4. 4
  Sui xi ju chong ding huo luan lun /
  随息居重订霍乱论 /
  by Wang, Mengying, 1808-1867?
  Published 1958
  Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1958.
  上海科学技术出版社,
  6, 110 p. ; 19 cm.
  Print Book