Showing 1 - 46 results of 46 for search '"Chinese Americans in literature"' Refine Results
 1. 1
  by Huang, Yunte
  Published 2002
  Berkeley : University of California Press, c2002.
  xv, 209 p. : ill. 24 cm.
  Print Book
 2. 2
  by Huntley, E. D.
  Published 1998
  Westport, Conn. : Greenwood Press, 1998.
  xiv, 165 p. ; 25 cm.
  E-Resource Book
 3. 3
  by Oster, Judith
  Published 2003
  Columbia : University of Missouri Press, c2003.
  xi, 283 p. ; 25 cm.
  Print Book
 4. 4
  Tang ren jie de xiao shuo shi jie /
  唐人街的小說世界 /
  by Lau, Joseph S. M., 1934-
  Published 1981
  Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 70 [1981]
  時報文化出版事業有限公司,
  6, 158 p. ; 21 cm.
  Print Book
 5. 5
  by Huntley, E. D.
  Published 2001
  Westport, Conn. : Greenwood Press, 2001.
  xi, 204 p. : 1 ill. ; 25 cm.
  Print Book
 6. 6
  Ming ke yu zai xian : Hua yi Meiguo wen xue yu wen hua lun ji = Inscriptions and representations : Chinese American literary and cultural studies /
  銘刻與再現 : 華裔美國文學與文化論集 = Inscriptions and representations : Chinese American literary and cultural studies /
  by Shan, Dexing
  Published 2000
  Taibei Shi : Mai tian chu ban gu fen you xian gong si, 2000.
  麥田出版股份有限公司,
  411 p. ; 21 cm.
  Print Book
 7. 7
  Published 2002
  Philadelphia : Chelsea House Publishers, c2002.
  vii, 223 p. ; 24 cm.
  Print Book
 8. 8
  by Chang, Joan Chiung-huei, 1962-
  Published 2000
  New York : Peter Lang, c2000.
  x, 202 p. ; 24 cm.
  Print Book
 9. 9
  Identity and history : reading Chinese American literature /
  Identity and history : reading Chinese American literature /
  by Zhang, Longhai
  Published 2004
  Xiamen : Xiamen University Press, 2004.
  xvii, 2, 242 p. ; 21 cm.
  Print Book
 10. 10
  by Zhao, Wenshu
  Published 2004
  Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2004.
  南京大学出版社,
  xvi, 293, 15 p. ; 21 cm.
  Print Book
 11. 11
  Zu yi jing yan yu wen hua xiang xiang : Hua yi Meiguo xiao shuo dian xing mu ti yan jiu /
  族裔经验与文化想象 : 华裔美国小说典型母题研究 /
  by Pu, Ruoqian, 1970-
  Published 2006
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006.
  中國社会科学出版社,
  5, 3, 300 p. ; 21 cm.
  Print Book
 12. 12
  by Madsen, Deborah L.
  Published 2000
  Detroit : Gale Group, c2000.
  xv, 156 p. : ill. ; 25 cm.
  Print Book
 13. 13
  20 Shi ji Meiguo Hua yi xiao shuo yan jiu /
  20世纪美国华裔小说研究 /
  by Cheng, Aimin, 1955-
  Published 2010
  Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2010.
  南京大学出版社,
  2, 8, 294 p. ; 23 cm.
  Print Book
 14. 14
  Cong zu yi sheng yin dao jing dian wen xue : Meiguo Hua yi wen xue de wen xue xing yan jiu ji zhu ti fan si /
  从族裔声音到经典文学 : 美国华裔文学的文学性研究及主体反思 /
  by Zhang, Qiong
  Published 2009
  Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2009.
  复旦大学出版社,
  360 p. ; 20 cm.
  Print Book
 15. 15
  Kua wen hua shi ye xia de Meiguo Hua yi wen xue : Zhao Jianxiu zuo pin yan jiu = A study on Frank Chin's writings /
  跨文化视野下的美国华裔文学 : 赵健秀作品研究 = A study on Frank Chin's writings /
  by Xu, Yingguo, 1953-
  Published 2008
  Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2008.
  南开大学出版社,
  7, 6, 234 p. ; 21 cm.
  Print Book
 16. 16
  Meiguo Hua yi wen xue shi : Zhong yi ben /
  美国华裔文学史 : 中译本 /
  by Yin, Xiao-huang
  Published 2006
  Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2006.
  南开大学出版社,
  2, 2, 3, 13, 345 p. ; 21 cm.
  Print Book
 17. 17
  by Partridge, Jeffrey F. L.
  Published 2007
  Seattle : University of Washington Press, c2007.
  xvii, 246 p. ; 23 cm.
  Print Book
 18. 18
  Meiguo Hua yi wen xue zhi wen hua yan jiu /
  美国华裔文学之文化研究 /
  by Xue, Yufeng
  Published 2007
  Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2007.
  人民文学出版社,
  4, 3, 244 p. ; 21 cm.
  Print Book
 19. 19
  Hua ren de Meiguo meng : Meiguo hua wen wen xue xuan du /
  华人的美国梦 : 美国华文文学选读 /
  Published 2007
  Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2007.
  南开大学出版社,
  444 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 20. 20
  Jin kan dong xi fang : yi wei Mei ji Hua yi xue zhe de gan wu = A close look at East & West /
  近看东西方 : 一位美籍华裔学者的感悟 = A close look at East & West /
  by Xu, Gang
  Published 2009
  Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she, 2009.
  安徽人民出版社,
  6, 2, 6, 333 pages : illustrations ; 23 cm
  Print Book
 21. 21
  Meiguo Hua yi xi ju yan jiu = A study of Chinese American drama /
  美国华裔戏剧研究 = A study of Chinese American drama /
  by Xu, Yingguo, 1953-
  Published 2012
  Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012.
  商务印书馆,
  7, 4, 313 pages ; 21 cm
  Print Book
 22. 22
  by Lai-Henderson, Selina
  Published 2015
  Stanford, California : Stanford University Press, [2015]
  x, 164 pages ; 24 cm
  Print Book
 23. 23
  Xue tong, wen hua shen fen yu Meiguo hua : Meiguo Hua yi xiao shuo zhu ti yan jiu = Descent, consent, and Americanization : a thematic study of Chinese American fiction /
  血统, 文化身份与美国化 : 美国华裔小说主题研究 = Descent, consent, and Americanization : a thematic study of Chinese American fiction /
  by Ding, Xialin
  Published 2012
  Tianjin : Nan kai da xue chu ban she, 2012.
  南开大学出版社,
  ix, 2, 218 pages ; 21 cm
  Print Book
 24. 24
  by Lai-Henderson, Selina
  Published 2015
  Stanford, California : Stanford University Press, 2015.
  1 online resource
  E-Resource Book
 25. 25
  by Oster, Judith
  Published 2003
  Columbia : University of Missouri Press, ©2003.
  1 online resource (xi, 283 pages)
  E-Resource Book
 26. 26
  Wen hua shu xing yu Hua yi Meiguo wen xue /
  文化屬性與華裔美國文學 /
  Published 1994
  Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Ou Mei yan jiu suo, 1994.
  中央研究院歐美研究所,
  xiv, 233 p. ; 24 cm.
  Print Book
 27. 27
  by Huang, Yunte
  Published 2002
  Berkeley : University of California Press, ©2002.
  1 online resource (xv, 209 pages) : illustrations
  E-Resource Book
 28. 28
  Meiguo Hua yi wen xue yan jiu /
  美国华裔文学研究 /
  Published 2003
  Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2003.
  北京大学出版社,
  2, 330 p. ; 21 cm.
  Print Book
 29. 29
  by Lee, Julia H.
  Published 2018
  [Place of publication not identified], UNIV OF SOUTH CAROLINA Press, 2018.
  1 online resource.
  E-Resource Book
 30. 30
  Meiguo Hua yi nü xing zuo jia bi xia Hua ren xing xiang de fa zhan yu shan bian = Meiguo Huayi nüxing zuojia bixia Huaren xingxiang de fazhan yu shanbian /
  美国华裔女性作家笔下华人形象的发展与嬗变 = Meiguo Huayi nüxing zuojia bixia Huaren xingxiang de fazhan yu shanbian /
  by Yu, Xiaoxia, 1979-
  Published 2017
  Shenyang Shi : Liaoning da xue chu ban she, 2017.
  辽宁大学出版社,
  2, 164 pages ; 21 cm
  Print Book
 31. 31
  by Snodgrass, Mary Ellen
  Published 2004
  Jefferson, N.C. : McFarland, c2004.
  vii, 232 p. : ill. ; 26 cm.
  Print Book
 32. 32
  by Moy, James S., 1948-
  Published 1993
  Iowa City : University of Iowa, ©1993.
  1 online resource (158 pages) : illustrations.
  E-Resource Book
 33. 33
  Kua guo yu jing xia de Mei zhou Hua yi wen xue yu wen hua yan jiu /
  跨国语境下的美洲华裔文学与文化研究 /
  Published 2011
  Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2011.
  南京大学出版社,
  2, 4, 2, 345 p. ; 23 cm.
  Print Book
 34. 34
  by Adams, Bella
  Published 2005
  Manchester ; New York : Manchester University Press : Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2005.
  xi, 220 p. ; 20 cm.
  Print Book
 35. 35
  Meiguo Hua ren wen xue zhong de kong jian xing shi yu shen fen ren tong = Spatial forms and cultural identity in Chinese American literature /
  美国华人文学中的空间形式与身份认同 = Spatial forms and cultural identity in Chinese American literature /
  by Cai, Xiaohui, 1976-
  Published 2019
  Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2019.
  南開大學出版社,
  2, 286 pages ; 23 cm.
  Print Book
 36. 36
  Published 2000
  Philadelphia : Chelsea House Publishers, c2000.
  vii, 183 p. ; 25 cm.
  Print Book
 37. 37
  Cai yu hua zhang : Meiguo Hua wen zuo jia xuan ji /
  采玉華章 : 美國華文作家選集 /
  Published 2013
  Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2013.
  臺灣商務印書館股份有限公司,
  11, 495 pages ; 21 cm.
  Print Book
 38. 38
  by Lau, Joseph S. M., 1934-
  Published 1983
  Taibei Shi : Jiu ge chu ban she, Minguo 72 [1983]
  九歌出版社,
  231 pages ; 20 cm.
  Print Book
 39. 39
  by Moy, James S., 1948-
  Published 1993
  Iowa City : University of Iowa, c1993.
  158 p. : ill. ; 25 cm.
  Print Book
 40. 40
  by Wu, William F., 1951-
  Published 1982
  Hamden, Conn. : Archon Books, 1982.
  ix, 241 p. ; 24 cm.
  Print Book
 41. 41
  by Kingston, Maxine Hong
  Published 1998
  Jackson : University Press of Mississippi, c1998.
  xxv, 237 p. ; 24 cm.
  Print Book
 42. 42
  by Huntley, E. D.
  Published 1998
  Westport, Conn. : Greenwood Press, 1998.
  xiv, 165 p. ; 25 cm.
  Print Book
 43. 43
  Published 1998
  New York : London : G.K. Hall ; Prentice Hall International, c1998.
  xi, 359 p. ; 25 cm.
  Print Book
 44. 44
  by Simmons, Diane, 1948-
  Published 1999
  New York : Twayne Publishers, c1999.
  xii, 184 p. ; 23 cm.
  Print Book
 45. 45
  by Yue, Gang, 1955-
  Published 1999
  Durham : Duke University Press, 1999.
  viii, 447 p. ; 24 cm.
  Print Book
 46. 46
  by Yin, Xiao-huang
  Published 2000
  Urbana : University of Illinois Press, c2000.
  xiv, 307 p., [8] p. of plates : ill. ; 24 cm.
  Print Book