Showing 1 - 20 results of 20 for search '"Catalogs, Union -- Taiwan"' Refine Results
 1. 1
  Taiwan gong cang fang zhi lian he mu lu /
  臺灣公藏方志聯合目錄 /
  Published 1957
  Taibei Shi : Guo li zhong yang tu shu guan, Min guo 46 [1957].
  國立中央圖書館 ,
  1 v. ; 26 cm.
  Print Book
 2. 2
  Taiwan di qu guan cang Hua qiao Hua ren yan jiu Zhong wen shu mu hui bian /
  臺灣地區館藏華僑華人硏究中文書目彙編 /
  Published 2001
  Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue li shi xue xi, Minguo 90 [2001]
  國立政治大學歷史學系,
  xiv, 288 p. ; 21 cm.
  Print Book
 3. 3
  Zhonghua Minguo quan guo tu shu guan gong cang guo fu Sun Zhongshan xian sheng yi jiao, zong tong Jiang gong Zhongzheng yan xing tu shu lian he mu lu /
  中華民國全國圖書館公藏國父孫中 山先生遺敎, 總統蔣公中正言行圖書聯合目錄 /
  Published 1978
  [Taibei] : Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui Sun Yixian bo shi tu shu guan, Minguo 67 [1978].
  中國國民黨中央委員會 孫逸仙博士圖書館,
  x, 442 p. ; 27 cm.
  Print Book
 4. 4
  Taiwan di qu guan cang da lu qi kan Zhongguo jin xian dai shi yan jiu hui bian, 1949-1993 /
  臺灣地區館藏大陸期刊中國近現代史研究彙編, 1949-1993 /
  Published 2007
  Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue li shi xue xi, Minguo 96 [2007]
  國立政治大學歷史學系,
  ii, x, 604 p. ; 23 cm.
  Print Book
 5. 5
  Zhonghua Minguo tu shu lian he mu lu /
  中華民國圖書聯合目錄 /
  Published
  Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan,
  國立中央圖書館,
  v. ; 27 cm.
  Print Journal
 6. 6
  Zhonghua Minguo Zhong wen qi kan lian he mu lu /
  中華民國中文期刊聯合目錄 /
  Published 1982
  Taibei Shi : Gai guan, Minguo 71 [1982]
  該館,
  2 v. (xxxvi, 911, 91, 175 p.) ; 27 cm.
  Print Book
 7. 7
  Taiwan gong cang pu tong ben xian zhuang shu mu ren ming suo yin /
  台灣公藏普通本線裝書目人名索引 /
  Published 1980
  Taibei Shi : Guo li zhong yang tu shu guan, Minguo 69 [1980]
  國立中央圖書館,
  2, 10, 1109 p. ; 22 cm.
  Print Book
 8. 8
  Zhongguo li dai shi wen bie ji lian he shu mu /
  中國歷代詩文別集聯合書目 /
  Published 1981
  Taibei Shi : Guo xue wen xian guan bian yin : fa xing zhe Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 70- [1981-
  國學文獻館編印 : 發行者聯經出版事業公司,
  v. ; 22 cm.
  Print Book
 9. 9
  Zhongguo ge tu shu guan shou cang Riben yan jiu tu shu mu lu /
  中國各圖書舘收藏日本研究圖書目錄 /
  Published 1972
  Taibei : Zhong Ri guan xi yan jiu hui, Minguo 61 [1972].
  中日關係研究會,
  4, 232 p. ; 22 cm.
  Print Book
 10. 10
  Taiwan ge tu shu guan xian cun cong shu zi mu suo yin = Title and author index to tsʻung shu in Taiwan libraries /
  台灣各圖書館現存叢書子目索引 = Title and author index to tsʻung shu in Taiwan libraries /
  by Wang, Baoxian
  Published 1975
  San Francisco : Chinese Materials Center, 1975-
  Pt. in v. ; 27 cm.
  Print Book
 11. 11
  Taiwan gong cang shan ben shu mu shu ming suo yin /
  臺灣公藏善本書目書名索引 /
  Published 1971
  Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan, Minguo 60 [1971]
  國立中央圖書館,
  2 v. (2, 10, 1845 p.) ; 21 cm.
  Print Book
 12. 12
  Taiwan gong cang Song Yuan ben lian he mu lu /
  臺灣公藏宋元本聯合目錄 /
  by Chang, Bide
  Published 1955
  [Taibei] : Guo li zhong yang tu shu guan, Minguo 44 [1955]
  國立中央圖書館,
  70 p. ; 19 cm.
  Print Book
 13. 13
  Zhonghua Minguo Taiwan di qu gong cang fang zhi mu lu /
  中華民國臺灣地區公藏方志目錄 /
  by Wang, Deyi
  Published 1985
  Taibei Shi : Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin, minguo 74 [1985]
  漢學硏究資料及服務中心,
  viii, 315 p. ; 25 cm.
  Print Book
 14. 14
  Taiwan di qu xian cang da lu qi kan lian he mu lu /
  臺灣地區現藏大陸期刊聯合目錄 /
  Published 1996
  Taibei Shi : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui, Minguo 85 [1996]
  行政院大陸委員會編印,
  xiv, 578 p. ; 30 cm.
  Print Book
 15. 15
  Taiwan gong cang Hanguo gu shu ji lian he shu mu /
  臺灣公藏韓國古書籍聯合書目 /
  by Pak Hyŏn-gyu
  Published 1991
  Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 80 [1991]
  文史哲出版社,
  2, 4, 370 p. ; 22 cm.
  Print Book
 16. 16
  Taiwan gong cang fang zhi lian he mu lu /
  臺灣公藏方志聯合目錄 /
  Published 1981
  Taibei : Gai guan, Min guo 70 [1981]
  該館,
  248, 32 p. ; 22 cm.
  Print Book
 17. 17
  by Ju, William Chia-chiun, 1925-
  Published 1975
  San Francisco : Chinese Materials Center, 1975.
  xviii, 580 p., [2] leaves of plates : ill. ; 22 cm.
  Print Book
 18. 18
  Published
  Nankang, Taipei, Republic of China : Science and Technology Information Center, National Science Council
  v. ; 27 cm.
  Print Journal
 19. 19
  Zi xun shi quan guo tu shu fen lei mu lu = Computerized classified national bibliography /
  資訊式全國圖書分類目錄 = Computerized classified national bibliography /
  Published 1985
  Taibei Shi : Guang fu shu ju, Minguo 74 [1985]
  光復書局,
  2 v. (1656 p.) ; 29 cm.
  Print Book
 20. 20
  Taiwan di qu "da lu yan jiu" tu shu lian he mu lu /
  臺灣地區 「大陸硏究」 圖書聯合目錄 /
  Published 1995
  Taibei Shi : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui, Minguo 84 [1995]
  行政院大陸委員會,
  5 v. ; 27 cm.
  Print Book