Showing 1 - 48 results of 48 for search '"Shakai Mondai Shiryō Kenkyūkai (Kyoto, Japan)"' Refine Results
 1. 1
  Kokka shugi naishi kokka shakai shugi dantai shūran /
  国家主義乃至国家社会主義団体輯覧 /
  Published 1974
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1974.
  東洋文化社,
  3 v. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 2. 2
  Chūka Minkoku zairyū futei Senjin no dōsei /
  中華民国在留不逞鮮人の動静 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  1, 1, 390 p. ; 22 cm.
  Print Book
 3. 3
  Gunki hogohō ni kansuru giji sokkiroku narabini iinkaigiroku : daishichijikkai daishichijūikkai Teikoku Gikai /
  軍機保護法に関する議事速記錄竝委員会議錄 : 第七十回第七十一回帝国議会 /
  Published 1974
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1974.
  東洋文化社,
  1, 5, 618 p. ; 22 cm.
  Print Book
 4. 4
  Iwayuru "Tennō kikansetsu" o keiki to suru kokutai meichō undō /
  所謂「天皇機関說」を契機とする国体明徵運動 /
  Published 1975
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1975.
  東洋文化社,
  7, 330 pages ; 22 cm.
  Print Book
 5. 5
  Amano Tatsuo hoka 58-mei ni taisuru satsujin hōka yobi tō hikoku jiken yoshin shūketsu kettei /
  天野辰夫外58名に対する殺人放火予備等被告事件予審終結決定 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  416 p. ; 22 cm.
  Print Book
 6. 6
  Shisō kankei tosho mokuroku : Sobēto Renpō no jitsujo /
  思想関係図書目錄 : ソヴェート連邦の実情 /
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  4, 184, 79, 165 p. ; 22 cm.
  Print Book
 7. 7
  Shisō Jitsumuka Kaidō giji sokkiroku : Shōwa 12-nen 6-gatsu. Shisō Jitsumuka Kaidō giji sokkiroku : Shōwa 12-nen 9-gatsu /
  思想実務家会同議事速記錄 : 昭和12年6月. 思想実務家会同議事速記錄 : 昭和12年9月 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  [3], 315, 223 p. ; 22 cm.
  Print Book
 8. 8
  Tokubetsu kōtō keisatsu shiryō; Shōwa 3-nen 9-gatsu - Shōwa 5-nen 2-gatsu [1928-1930]
  特別高等警察資料; 昭和3年9月-昭和5年2月[1928-1930]
  Published 1973
  Kyōto, Tōyō Bunkasha, 1973-1974.
  東洋文化社,
  5 v. 22 cm.
  E-Resource Print Book
 9. 9
  Shisō jimu ni kansuru kunrei tsūchōshū : oyobi tsuiroku. Shisō jimu ni kansuru kunrei tsūchōshū : zōtei kaihan /
  思想事務ニ関スル訓令通牒集 : 及び追錄. 思想事務ニ関スル訓令通牒集 : 増訂改版 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  190, 122, [67] p. : forms ; 22 cm.
  Print Book
 10. 10
  Shisō Jitsumuka Kaidō ni okeru kōenkai [i.e. kōenshū] : Shōwa hachinen jūgatsu. Shisō Jitsumuka Kaidō kōenkai [i.e. kōenshū] : Shōwa jūyonen jūgatsu /
  思想実務家会同に於ける講演会[i.e.講演集] : 昭和八年十月. 思想実務家会同講演会[i.e.講演集] : 昭和十四年十月 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  287, 1, 191 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 11. 11
  Shisō Jitsumuka Kaidō giji sokkiroku : Shōwa jūichinen rokugatsu. Shisō Jitsumuka Kaidō giji sokkiroku : Shōwa jūichinen jūichigatsu /
  思想実務家会同議事速記錄 : 昭和十一年六月. 思想実務家会同議事速記錄 : 昭和十一年十一月 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  [6], 249, 284 p. ; 22 cm.
  Print Book
 12. 12
  Kōdō Ōmotokyō Jiken ni kansuru kenkyū /
  皇道大本敎事件に関する研究 /
  by Nishikawa, Takeshi, 1882-
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  6, 409 p., [12] leaves of plates : ill. ; 22 cm.
  Print Book
 13. 13
  Chian ijihō ihan jiken higisha Ōiwa Makoto no higi jijitsu narabini kenji chōshusho ; Chian ijihō ihan jiken no saihan ni kansuru kenkyū /
  治安維持法違反事件被疑者大岩誠の被疑事実並に検事聴取書 ; 治安維持法違反事件の再犯に関する研究 /
  by Ōiwa, Makoto, 1900-1957
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  112, 4, 242 p. ; 22 cm.
  Print Book
 14. 14
  Shina Jihen ni okeru Shinagun no bōryaku senden bunsho ; Shōwa jūsannen rokugatsu Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku /
  支那事変に於ける支那軍の謀略宣伝文書 ; 昭和十三年六月思想実務家会同議事錄 /
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  66, 291 p. ; 22 cm.
  Print Book
 15. 15
  Nihon Musantō jiken no kenkyū : Chōsen ni okeru shisōhan no kakei narabini ruihan jōkyō ; Chōsen ni okeru saikin no kyōsan shugi undō ni tsuite /
  日本無產党事件の研究 : 朝鮮に於ける思想犯の科刑並累犯状況 ; 朝鮮に於ける最近の共產主義運動について /
  Published 1972
  Kyōto-shi : Tōyō Bunkasha, 1972.
  東洋文化社,
  2 v. in 1 ; 23 cm.
  Print Book
 16. 16
  Shōwa 13-nendo Kōsoin Kannai Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku, Hiroshima, Miyagi, Ōsaka /
  昭和13年度控訴院管內思想実務家会同議事錄広島・宮城・大阪 /
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  1, 1, 377 p. ; 22 cm.
  Print Book
 17. 17
  Shōwa 13-nendo Kōsoin Kannai Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku, Sapporo, Nagasaki, Nagoya /
  昭和13年度控訴院管內思想実務家会同議事錄札幌・長崎・名古屋 /
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  1, 1, 362 p. ; 22 cm.
  Print Book
 18. 18
  Shōwa 13-nendo Kōsoin Kannai Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku, Sapporo, Nagasaki, Nagoya /
  昭和13年度控訴院管內思想実務家会同議事錄札幌・長崎・名古屋 /
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  1, 1, 362 p. ; 22 cm.
  Print Book
 19. 19
  Shisō Jitsumuka Kaidō kōenshū : Shōwa jūsannen jūgatsu : sono ichi, sono ni /
  思想実務家会同講演集 : 昭和十三年十月 : 其の一・其の二 /
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  178, 144 p. ; 22 cm.
  Print Book
 20. 20
  Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku : Shōwa 14-nen 3-gatsu. Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku : Shōwa 14-nen 6-gatsu /
  思想実務家会同議事錄 : 昭和14年3月. 思想実務家会同議事錄 : 昭和14年6月 /
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  214, 340, [4] p. ; 22 cm.
  Print Book
 21. 21
  "Nōson Seinensha" shiryō /
  「農村青年社」資料 /
  Published 1972
  Kyōto-shi : Tōyō Bunkasha, 1972.
  東洋文化社,
  1, 2, 2, 640 p. ; 22 cm.
  Print Book
 22. 22
  Senji keiji tokubetsuhō chū kaisei hōritsu ni kansuru giji sokkiroku narabini iinkai giroku : dai hachijūikkai Teikoku Gikai /
  戦時刑事特別法中改正法律に関する議事速記錄並委員会議錄 : 第八十一回帝国議会 /
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  2 v. (2, 4, 886 p.) ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 23. 23
  Shōwa 14-nendo Kōsoin Kannai Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku, Hiroshima, Nagasaki /
  昭和14年度控訴院管內思想実務家会同議事錄広島・長崎 /
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  1, 2, 337 p. ; 22 cm.
  Print Book
 24. 24
  Peroretaria Esuperanto undō ni tsuite /
  プロレタリア・エスペラント運動について /
  by Takeuchi, Jirō
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  2, 284, 6, 257 p., [1] leaf of plates : port. ; 22 cm.
  Print Book
 25. 25
  Kyōto gakusei jiken no kōgai to shinjō chōsa ; Nihon Sekishoku Kyūenkai shiyrō /
  京都学生事件の梗概と身上調查 ; 日本赤色救援会資料 /
  Published 1980
  Kyōto-shi : Tōyō Bunkasha, 1980.
  東洋文化社,
  164, 276, [6] p. ; 22 cm.
  Print Book
 26. 26
  Manshū ni okeru kyōsan shugi undō.
  満州に於ける共産主義運動.
  Published 1973
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1973.
  東洋文化社,
  367 p. ; 22 cm.
  Print Book
 27. 27
  Fuon bunsho tō torishimari hōan ni kansuru giji sokkiroku narabini iinkai kiroku : dai rokujūkyūkai Teikoku Gikai /
  不穏文書等取締法案に関する議事速記錄並委員会記錄 : 第六十九回帝国議会 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  1, 3, 603 p. ; 22 cm.
  Print Book
 28. 28
  Shōwa 15-nendo Kōsoin Kannai Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku, Hiroshima, Miyagi /
  昭和15年度控訴院管內思想実務家会同議事錄・広島・宮城 /
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  2, 416 p. ; 22 cm.
  Print Book
 29. 29
  Nihon Hantei Dōmei shiryō /
  日本反帝同盟資料 /
  Published 1980
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1980.
  東洋文化社,
  2, 3, 335 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 30. 30
  Chūka Minkoku zairyū futei Senjin no Shōwa jūichinen nigatsu ikō no dōsei /
  中華民国在留不逞鮮人の昭和十一年二月以降の動静 /
  Published 1976
  Tōkyō : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  1, 522 p. ; 23 cm.
  Print Book
 31. 31
  Zennō Zenkoku Kaigi Daisankai Zenkoku Iinkai gijiroku ; "Nōson mondō" /
  全農全国会議第三回全国委員会議事錄 ; 「農村問答」/
  Published 1977
  Kyōto-shi : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  [7], 136, [2], 193 p. ; 22 cm.
  Print Book
 32. 32
  Daishichijūrokkai Teikoku Gikai Kokubō hoanhō ni kansuru giji sokkiroku narabini iinkai giroku /
  第76回帝国議会国防保安法に関する議事速記錄並委員会議錄 /
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  2 v. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 33. 33
  Shōwa 15-nendo Kōsoin Kannai Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku, Ōsaka, Nagasaki /
  昭和15年度控訴院管內思想実務家会同議事錄大阪・長崎 /
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  410 p. ; 22 cm.
  Print Book
 34. 34
  Rinji Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku : Shōwa 16-nen 4-gatsu : Rinji Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku bessatsu ; Rinji Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku : Shōwa 17-nen 2-gatsu /...
  臨時思想実務家会同議事錄 : 昭和16年4月 : 臨時思想実務家会同議事錄別冊 ; 臨時思想実務家会同議事錄 : 昭和17年2月 /
  Published 1978
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1978.
  東洋文化社,
  230, 97, 96 p. ; 22 cm.
  Print Book
 35. 35
  Shōwa 7-nen ji 1-gatsu shi 6-gatsu shakai undō jōsei /
  昭和7年自1月至6月社会運動情勢 /
  Published 1979
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1979.
  東洋文化社,
  6 v. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 36. 36
  Noda sōgi no tenmatsu /
  野田争議の顚末 /
  by Kusama, Tokimitsu
  Published 1979
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1979.
  東洋文化社,
  79, 284, [15] p. ; 22 cm.
  Print Book
 37. 37
  Shōwa 2-nen, Shōwa 3-nen shisō hanzai shūran /
  昭和2年・昭和3年思想犯罪輯覧 /
  Published 1979
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1979.
  東洋文化社,
  2 v. (2, 66, 852 p.) ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 38. 38
  Shōwa sannen fukei jiken /
  昭和三年不敬事件 /
  Published 1979
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1979.
  東洋文化社,
  4, 368 p. ; 22 cm.
  Print Book
 39. 39
  Shinbunshihō narabini shuppanhō ihan jiken hanreishū /
  新聞紙法並出版法違反事件判例集 /
  Published 1980
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1980.
  東洋文化社,
  2 v. (1, 21, 63, 989 p.) ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 40. 40
  Fukei jiken : ji Taishō 10-nen itaru Shōwa 2-nen /
  不敬事件 : 自大正10年至昭和2年 /
  Published 1980
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1980.
  東洋文化社,
  2, 6, 367 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 41. 41
  Iwayuru Hibiya Yakiuchi Jiken no kenkyū /
  所謂日比谷焼打事件の研究 /
  Published 1974
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1974.
  東洋文化社,
  8, 149, 63 p., [1] leaf of plates : maps, port. ; 22 cm.
  Print Book
 42. 42
  Nihon Kyōsan-shugishadan no kenkyū. Hokushi ni okeru Chūgoku Kyōsantō, gun no saikin no katsudō jōkyō /
  日本共産主義者団の研究. 北支に於ける中国共産党・軍の最近の活動状況 /
  by Satō, Kinʼichi, 1901-
  Published 1975
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1975.
  東洋文化社,
  [16], 252, 2, 66 p. : ill. ; 22 cm.
  Print Book
 43. 43
  Shisō Jitsumuka Kaidō gijiroku : daijūkyūkai. Kōsoin Kannai Shisō Kensatsu Kaidō gijiroku : Nagasaki : Shōwa jūrokunendo /
  思想実務家会同議事錄 : 第十九回. 控訴院管內思想検察会同議事錄 : 長崎 : 昭和十六年度 /
  Published 1975
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1975.
  東洋文化社,
  255, 2, 154 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 44. 44
  Shisō Jimu Kaidō gijiroku : Shōwa kunen gogatsu. Shisō Jitsumuka Kaidō narabini Shihō Kenkyū Jitsumuka Kaidō giji sokkiroku : Shōwa jūnen rokugatsu /
  思想事務会同議事錄 : 昭和九年五月. 思想実務家会同並司法研究実務家会同議事速記錄 : 昭和十年六月 /
  Published 1975
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1975.
  東洋文化社,
  143, 347, [2] p. ; 22 cm.
  Print Book
 45. 45
  Kokka shugi naishi kokka shakai shugi dantai shūran : [Shōwa 7-nen 12-gatsu shirabe /
  国家主義乃至国家社会主義団体輯覽 : [昭和7年12月調 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  2 v. ; 22 cm.
  Print Book
 46. 46
  Kominterun Dai 7-kai Sekai Taikai ni okeru hōkoku enzetsu tōron narabini ketsugi /
  コミンテルン第7回世界大会に於ける報告演說, 討論並に決議 /
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  1, 1, 530 p. ; 22 cm.
  Print Book
 47. 47
  Chūka Minkoku zairyū Chōsenjin no dōsei /
  中華民国在留朝鮮人の動静 /
  by Miki, Kinji, 1902-
  Published 1977
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1977.
  東洋文化社,
  95, 96, 2, 128 p. : ill. ; 22 cm.
  Print Book
 48. 48
  Shisō Jimu Kaidō gijiroku : Shōwa kunen jūichigatsu. Shisō Jitsumuka Kaidō giji sokkiroku : Shōwa jūnen jūichigatsu /
  思想事務会同議事錄 : 昭和九年十一月. 思想実務家会同議事速記錄 : 昭和十年十一月 /
  Published 1976
  Kyōto : Tōyō Bunkasha, 1976.
  東洋文化社,
  127, 236, [5] p. ; 22 cm.
  Print Book