Showing 1 - 15 results of 15 for search '"Ishimoda, Shō,1912-Works.Selections.1988"' Refine Results
 1. 1
  Kodai kizoku no eiyū jidai /
  古代貴族の英雄時代 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  viii, 322 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 2. 2
  Monogatari to gunki no sekai /
  物語と軍記の世界 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1990
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1990.
  岩波書店,
  vii, 299 p. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 3. 3
  Kodai shakairon /
  古代社会論 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1988
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1988.
  岩波書店,
  2 v. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 4. 4
  Chūsei kokka seiritsushi no kenkyū /
  中世国家成立史の研究 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vii, 322 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 5. 5
  Kodai chūsei no rekishi /
  古代中世の歴史 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1990
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1990.
  岩波書店,
  v, 448 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 6. 6
  Rekishigaku no hōhō /
  歴史学の方法 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vii, 371 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 7. 7
  Rekishi to minzoku no hakken /
  歴史と民族の発見 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vi, 421 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 8. 8
  Rekishi, bungaku, ningen /
  歴史・文学・人間 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1990
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1990.
  岩波書店,
  vi, 352 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 9. 9
  Gakumon to shōgai /
  学問と生涯 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1990
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1990.
  岩波書店,
  ix, 445, 27 p., [1] leaf of plates : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 10. 10
  Nihon no kodai kokka /
  日本の古代国家 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  v, 503 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 11. 11
  Chūseiteki sekai no keisei /
  中世的世界の形成 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1988
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1988.
  岩波書店,
  v, 365 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 12. 12
  Kodai makki no seiji katei oyobi seiji keitai /
  古代末期の政治過程および政治形態 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  v, 341 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 13. 13
  Kodai makki seiji shiron /
  古代末期政治史論 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vii, 297 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 14. 14
  Kodaihō to chūseihō /
  古代法と中世法 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vi, 359 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 15. 15
  Kodai kokkaron /
  古代国家論 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vi, 306 p. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book