Showing 1 - 30 results of 30 for search '"Ishimoda, Shō,1912-"' Refine Results
 1. 1
  Kodai kizoku no eiyū jidai /
  古代貴族の英雄時代 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  viii, 322 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 2. 2
  Monogatari to gunki no sekai /
  物語と軍記の世界 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1990
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1990.
  岩波書店,
  vii, 299 p. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 3. 3
  Kodai shakairon /
  古代社会論 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1988
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1988.
  岩波書店,
  2 v. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 4. 4
  Ishimoda Shō chosakushū /
  石母田正著作集 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1988
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1988-1990.
  岩波書店,
  16 v. : ill. ; 22 cm.
  Print Book
 5. 5
  Nihon no sangyō kakumei /
  日本の産業革命 /
  Published 1977
  Tōkyō : Azekura Shobō, 1977.
  校倉書房,
  296 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 6. 6
  Chūsei kokka seiritsushi no kenkyū /
  中世国家成立史の研究 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vii, 322 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 7. 7
  Kodai chūsei no rekishi /
  古代中世の歴史 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1990
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1990.
  岩波書店,
  v, 448 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 8. 8
  Rekishigaku no hōhō /
  歴史学の方法 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vii, 371 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 9. 9
  Rekishi to minzoku no hakken /
  歴史と民族の発見 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vi, 421 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 10. 10
  Rekishi, bungaku, ningen /
  歴史・文学・人間 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1990
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1990.
  岩波書店,
  vi, 352 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 11. 11
  Gakumon to shōgai /
  学問と生涯 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1990
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1990.
  岩波書店,
  ix, 445, 27 p., [1] leaf of plates : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 12. 12
  Nihon no kodai kokka /
  日本の古代国家 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  v, 503 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 13. 13
  Chūseiteki sekai no keisei /
  中世的世界の形成 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1988
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1988.
  岩波書店,
  v, 365 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 14. 14
  Kodai makki no seiji katei oyobi seiji keitai /
  古代末期の政治過程および政治形態 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  v, 341 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 15. 15
  Kodai makki seiji shiron /
  古代末期政治史論 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vii, 297 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 16. 16
  Kodaihō to chūseihō /
  古代法と中世法 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vi, 359 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 17. 17
  Kodai kokkaron /
  古代国家論 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1989
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
  岩波書店,
  vi, 306 p. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 18. 18
  Shinwa to bungaku /
  神話と文学 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 2000
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 2000.
  岩波書店,
  v, 342 p. ; 15 cm.
  Print Book
 19. 19
  Rekishi to minzoku no hakken : rekishigaku no kadai to hōhō /
  歷史と民族の發見 : 歷史學の課題と方法 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1960
  Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1960.
  東京大學出版會,
  2 v. ; 19 cm.
  Print Book
 20. 20
  Shigaku : ronshū /
  史學 : 論集 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1948
  Tōkyō : Sanseidō Shuppan, Shōwa 23 [1948]
  三省堂出版,
  130 p. ; 21 cm.
  Print Book
 21. 21
  Nihon kodai kokkaron /
  日本古代国家論 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1973
  Tōkyō : Iwanami Shoten, Shōwa 48 [1973]
  岩波書店,
  2 v. : fold. map ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 22. 22
  Chūseiteki sekai no keisei /
  中世的世界の形成 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1960
  Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1960.
  東京大學出版會,
  6, 484, 14 p., [1] leaf of plates : map. ; 22 cm.
  Print Book
 23. 23
  Genshi kodai shakai kenkyū /
  原始古代社会研究 /
  Published 1974
  Tōkyō : Azekura Shobō, 1974-<1984>
  校倉書房,
  v. <1-6> : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 24. 24
  Nihon shi gaisetsu /
  日本史槪說 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1959
  [Tōkyō : Iwanami Shoten, 1959-1968]
  岩波書店,
  3 v. : maps ; 18 cm.
  E-Resource Print Book
 25. 25
  Nihon no kodai kokka /
  日本の古代国家 /
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1972
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 1972.
  岩波書店,
  422, 11 p. ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 26. 26
  Sengo rekishigaku no shisō /
  戦後歴史学の思想/
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1977
  Tokyo : Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 1977.
  法政大学出版局,
  vii, 607 p. ; 20 cm.
  E-Resource Print Book
 27. 27
  Chūsei no hō to kokka /
  中世の法と国家 /
  Published 1960
  Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1960.
  東京大学出版会,
  2, 511 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 28. 28
  Kodai makki seijishi josetsu kodai makki no seiji katei oyobi seiji keitai
  古代末期政治史序說 古代末期の政治過程および政治形態
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1958
  Tōkyō Miraisha 1958-1960.
  未来社
  2 v. (656, 32 p.) 21 cm.
  E-Resource Print Book
 29. 29
  Heike monogatari
  平家物語
  by Ishimoda, Shō, 1912-
  Published 1960
  Tōkyō Iwanami Shoten Shōwa 35 [1960]
  岩波書店
  227 p. illus. 18 cm.
  Print Book
 30. 30
  Kodaishi kōza /
  古代史講座 /
  Published 1962
  Tōkyō : Gakuseisha, Shōwa 37- [1962-
  学生社,
  v. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book