Text this: Ichimanbun no ichi chikeizu Shimoshizu oyobi Narashinohara kinbō.