Khrestomatiia z ukrainskoi literatury /

Saved in:
Bibliographic Details
Edition:Vyd. 2., perer.
Imprint:Lviv : Vyd. Lvivskogo Universy-tetu, 1966.
Description:727 p. illus., ports. 22 cm.
Language:Ukrainian
Subject:Ukrainian literature -- Study and teaching.
Ukrainian language -- Readers.
Ukrainian language.
Ukrainian literature -- Study and teaching.
Readers.
Format: Print Book
URL for this record:http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/8517185
Hidden Bibliographic Details
Other authors / contributors:Bilova, V. S.
Notes:Dozvoleno Ministverstvom vyshoi i serednoi spetsialnoi osvity URSR iak uchbovyi posibnyk dlia uchniv serednikh spetsialnykh uchbovykh zakladic. --T. P.