Text this: Zhongguo jian zhu ye fa zhan zhan lu╠łe yu chan ye zheng ce yan jiu bao gao /