Text this: Este-Maskoke em ahaka, momet ahaka-em-pataka /