Text this: Kōkōsei to koyō jūgyōsha no shakai sanka to seikatsu ishiki ni kansuru chōsa hōkoku /