Text this: Zhongguo chun wen xue dui Deguo wen xue de ying xiang /