Text this: Shogaikoku ni okeru shokugyō nōryoku hyōka seido no hikaku chōsa, kenkyū :