Text this: Economia Romîniei între anii 1944-1959.