Text this: Uchebnai͡a kniga istorĭi srednikh vi͡ekov.