Text this: Ḳonḳordantsyah ḥadashah le-Torah, Nevʼim, u-Khetuvim :