Text this: Ukraynʹsʹki zapysy Porfyrii͡a Martynovycha.