Text this: Arrianou Nikomedeos Anabaseos Alexandrou Biblia epta kai Indike.