Author Results
Shakai Keizai Shigakkai (Japan) 7
Shakai Keizai Shigakkai (Japan 4
Shakai Keizai Shigakkai (Japan).Kinki Bukai 1
Shakai Keizaishi Gakkai (Japan)
Shakai Kyōiku Rengōkai 1
Shakai Kyōikukai (Japan) 2
Shakai Minshū Shinbunsha 1
"Shakai Minshutō Hyakunen" Shiryō Kankōkai 1
Shakai Minshutō (Japan : 1996- ).Zenkoku Rengō Kikanshi Sendenkyoku 1
Shakai Mondai Kenkyū Fukkoku Kankō Iinkai 1
Shakai Mondai Kenkyūkai (Japan) 3
Shakai Mondai Shiryō Kenkyūkai 4
Shakai Mondai Shiryō Kenkyūkai (Kyoto, Japan) 48
Shakai Sanka Mondai Kenkyūkai 1
Shakai Seisaku Gakkai 1
Shakai Seisaku Gakkai (1896- ) 14
Shakai Seisaku Gakkai,1896- 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ) 14
Shakai Seisaku Gakkai (1950-) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).(69th :1984 :Hirosaki Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(65th :1982 :Kyōto Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(67th :1983) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(71st :1985 :Saga Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(73rd :1986 :Kyōto Gakuen Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(75th :1987 :Ehime-ken Kenmin Bunka Kaikan) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(77th :1988 :Ritsumeikan Daigaku) 1
Shakai seisaku gakkai (1950-).Kenkyū Taikai(79th :1989 :Kansei Gakuin Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(81st :1990 :Hokkaido Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(83th :1991 :Shimonoseki Shiritsu Daigaku, Shimonoseki, Japan) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(85th :1992 :Kansai Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(87th :1993 :Kumamoto Shōka Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(89th :1994 :Bukkyō Daigaku, Kyoto, Japan) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(91th :1995 :Kanazawa Daigaku, Kanazawa, Japan) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Taikai(106th :2003 :Hitotsubashi Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Taikai(107th :2003 :Shimonoseki Shiritsu Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Taikai(108th :2004 :Hōsei Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Taikai(109th :2004 Oct. :Ōsaka Shiritsu Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Taikai(110th :2005 May :Senshū Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Taikai(93rd :1996 :Shizuoka Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Taikai(95th :1997 :Dōshisha Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (Founded 1896).Shakai Seiksaku Gakkai ronsō 1
Shakai Seisaku Gakkai (Founded 1896).Shakai Seisaku Gakkai ronsō 1
Shakai Seisaku Gakkai (Founded 1896).Shiryō Shūsei Hensan Iinkai 1
"Shakai Seisaku Sōsho" Henshū Iinkai 11
Shakai Shinri Kenkyūjo (Japan) 3
Shakai Shisō Kenkyūjo (Japan) 1
Shakai Shisō Kenkyūkai 1
Shakai Shisō Kenkyūkai (Japan) 2
Shakai Shisō Shigakkai.Annals of the Society for the History of Social Thought 1
Shakai Shisō Shigakkai.Shakai Shisō Shigakkai nenpō 1
Shakai Shisōsha 1
Shakai Shisōsha (Japan) 2
Shakai Shugi Gakusei Dōmei 1
Shakai Shugi Kyōkai 2
Shakai Shugi Riron Gakkai 1
Shakai Shugi Seiji Keizai Kenkyūjo 1
Shakai Undō Chōsakai 4
Shakai Undōshi Kenkyūkai 1
Shakaigaku Kenkyūkai 5
Shakaika Kyōkasho Shippitsusha Kondankai (Japan) 1