Author Results
Shaka, Femi Okiremuete 1
Shakʻa, Mostafa
Shakabpa, W. D.(Wangchuk Deden),1908-1989 4
Shakabpa, W. D.,(Wangchuk Deden),1908-1989 1
Shakabpa, W. D.,(Wangchuk Deden),1908-1989.Tibet 2
Shakadanova, Khristina 1
Shakʻah, Muṣṭafá 21
Shakaĭ, A. F.(Aleksandr Fedorovich) 2
"Shakai Bungaku Jiten" Kankōkai 1
Shakai Bunka Shigakkai 1
Shakai bunko (Tokyo, Japan) 6
Shakai Fukushi Chōsa Kenkyūkai (Japan) 3
Shakai Fukushi Hōjin Shikaku Shōgaisha Shien Sōgō Sentā 1
Shakai Fukushi Iryō Jigyōdan (Japan) 1
Shakai Hoshō Kenkyūjo 15
Shakai Hoshō Kenkyūkai
Shakai Hoshō Kenkyūsho
Shakai Jigyō Kenkyūjo, Tokyo 1
Shakai Jinruigaku Kenkyūkai 1
Shakai Kagaku Daijiten Henshū Iinkai 1
Shakai Kagaku Jiten Henshū Iinkai 1
Shakai Kagaku Kenkyūjo, Tokyo
Shakai Keizai Rōdō Kenkyūjo 1
Shakai Keizai Rōdō Kenkyūjo (Osaka, Japan) 3
Shakai Keizai Rōdō Kenkyȳujo (Osaka, Japan) 1
Shakai Keizai Seisansei Honbu 1
Shakai Keizai Shigakkai (Japan) 7
Shakai Keizai Shigakkai (Japan 4
Shakai Keizai Shigakkai (Japan).Kinki Bukai 1
Shakai Keizaishi Gakkai (Japan)
Shakai Kyōiku Rengōkai 1
Shakai Kyōikukai (Japan) 2
Shakai Minshū Shinbunsha 1
"Shakai Minshutō Hyakunen" Shiryō Kankōkai 1
Shakai Minshutō (Japan : 1996- ).Zenkoku Rengō Kikanshi Sendenkyoku 1
Shakai Mondai Kenkyū Fukkoku Kankō Iinkai 1
Shakai Mondai Kenkyūkai (Japan) 3
Shakai Mondai Shiryō Kenkyūkai 4
Shakai Mondai Shiryō Kenkyūkai (Kyoto, Japan) 48
Shakai Sanka Mondai Kenkyūkai 1
Shakai Seisaku Gakkai 1
Shakai Seisaku Gakkai (1896- ) 14
Shakai Seisaku Gakkai,1896- 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ) 14
Shakai Seisaku Gakkai (1950-) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).(69th :1984 :Hirosaki Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(65th :1982 :Kyōto Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(67th :1983) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(71st :1985 :Saga Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(73rd :1986 :Kyōto Gakuen Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(75th :1987 :Ehime-ken Kenmin Bunka Kaikan) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(77th :1988 :Ritsumeikan Daigaku) 1
Shakai seisaku gakkai (1950-).Kenkyū Taikai(79th :1989 :Kansei Gakuin Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(81st :1990 :Hokkaido Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(83th :1991 :Shimonoseki Shiritsu Daigaku, Shimonoseki, Japan) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(85th :1992 :Kansai Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(87th :1993 :Kumamoto Shōka Daigaku) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(89th :1994 :Bukkyō Daigaku, Kyoto, Japan) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Kenkyū Taikai(91th :1995 :Kanazawa Daigaku, Kanazawa, Japan) 1
Shakai Seisaku Gakkai (1950- ).Taikai(106th :2003 :Hitotsubashi Daigaku) 1