Author Results
Ananta, Aris 1
Ananta(Bengali author) 1
Ananta Bhālerāva
Use instead:
Ananta Bharati,Swami 1
Ananta Bhāratī,Swami,1929- 1
Ananta Bhāratī,Swami,1929-Yoga Prabhākara.1999 1
Ananta Bhaṭṭa
Use instead:
Ānanta Cuvāmikaḷ, Tiruviṭamarutūr 1
Ananta Dāmodara Āṭhavale
Ananta Das
Use instead:
Ananta-das,15th cent.Kabir Parachai.English & Hindi.1991 1
Ananta Dāsa 1
Ananta Dāsa 1
Ananta Dāsa,Bābājī 3
Ananta Dāsa,Bābājī.Kr̥pā-kaṇikā.English 1
Ananta Dāsa,Bābājī.Piyūsha-kaṇa.English 1
Ananta Dattārāma Keḷakara
Ananta, Dayānanda,1929- 3
Ananta Deśamukha
Ananta Dīkshita
Use instead:
Ananta Duo 1
Ananta, Ela. Bī. Rāma 2
Ananta Ghoḍe
Use instead:
Ananta Giri
Use instead:
Ananta, Jaitega Siṅgha 2
Ananta Kākabā Priyoḷakara
Ananta Kālelakara
Use instead:
Ananta Kandalī,active 16th century 1
Ananta Karakare
Use instead:
Ananta Koirālā
Use instead:
Ananta Kumar Giri
Ananta Kumāra,1939- 1
Ananta Kumāra Giri
Ananta Kumāra Ṭhākura
Ananta Mahādeva Bhaṭṭa
Use instead:
Ananta Manohara Jośī
Ananta Nānoṭī
Use instead:
Ananta Narayana Aiyar
Use instead:
Ān̲anta Naṭarācan̲, A 1
Ananta Neelim
Use instead:
Ananta Padmanabha Bhatta
Ananta Padmanābha Uḍupa, Koḍuttūru 1
Ananta Padmanābharāvu, Rēvūru,1947- 16
An̲anta Palppanāpan̲, Akattīcarpuram Tāṇumālayap Perumāḷ,active 19th century-20th century 1
Ananta Pāvasakara
Use instead:
Ananta Phandī,1744-1819 1
Ananta Raamayya Sastri, C. N 1
Ananta, Radhe Śaraṇa
Ananta, Rādheśaraṇa 2
Ananta Raj Luitel
Ananta Rāma Bhaṭa
Use instead:
Ananta Rāma Bhaṭṭa
Ananta Rāma Dogarā
Ananta Rāma Śāstri Vetāl
Ananta Rameśa,1948-1993 1
Ananta Rāv, Ec. Ke 2
Ananta Sadāśiva Aḷatekara
Ananta Sadāṣiva Āltekar
Ananta Sāmanta
Use instead:
Ananta Śarmā